آرياهاى ايرانى و هندى

زندگى اجتماعى در عصر ودایى‏

زندگى اجتماعى در عصر ودایى‏

«عصر ودایى عصرى است که آریاهاى ایرانى و هندى باهم مى‏زیستند و یا تازه از هم جدا شده و هنوز آداب‏ورسوم یکدیگر را فراموش نکرده بودند. این عصر را به نام کتاب ودا که قدیمترین کتب آریایى است عصر ودایى نامند … آیین زندگى آریاها در عصر ودایى براساس‏ خانواده و عشیره و قبیله بود … خانواده هسته مرکزى تشکیلات اجتماعى آریایى بود که ریاست آن را پدر خانواده داشت که حامى و نگهبان اهل خانه خود بود و مادر بانوى خانواده شمرده مى‏شد. پس از خانواده، عشیره یا گوترا  قرار داشت و گوترا به معنى محل حفاظت گاوهاست و چون آریاها در شرایط شبانى زیست مى‏کردند خانواده‏هایى که براى نگاهدارى گاوهاى خود آغل مشترک داشتند جزو عشیره به‏شمار مى‏آمدند. چند عشیره‏اى که یک چراگاه مشترک داشتند گشتى‏ نامیده مى‏شدند

ادامه مطلب زندگى اجتماعى در عصر ودایى‏