آرامگاه داريوش

قوانین جزائى و انواع کیفر در ایران باستان

قوانین جزائى و انواع کیفر

دکتر گیرشمن مى‏نویسد: «دانشمندانى که متون متعددى را که از داریوش در بیستون و تخت جمشید و شوش و نقش رستم باقى مانده، مورد مداقه قرار داده‏اند، وجود تشابهى بین فرمانهاى او و قوانین حمورابى تشخیص مى‏دهند. این قوانین مبناى کار مشاورین داریوش بود. این متون رسمى توسط الواح و پاپیروسها به کلیه مراکز ایالات شاهنشاهى فرستاده مى‏شد. در روى کتیبه‏هایى که در آرامگاه داریوش است این جمله درخشان به چشم مى‏خورد: «من دوست دوستان خود بوده‏ام.» و در حقیقت نیز چنین بود. داریوش مللى را که سر به فرمان او مى‏نهادند مورد احترام قرار مى‏داد و آنها را در اقامه کلیه رسوم و آداب و قوانین خود آزاد مى‏گذاشت. وى در کتیبه بزرگى پس از ذکر کلیه ممالکى که در زیر فرمان او هستند چنین مى‏نویسد: «آنچه بدى به کار رفته بود، من به خوبى بدل کردم، نواحیى که بین آنها …

ادامه مطلب قوانین جزائى و انواع کیفر در ایران باستان