آخوند باجيها

نهاد تعلیم و تربیت و‌ آموزش در عصر قاجار

نهاد تعلیم و تربیت و‌ آموزش در عصر قاجار چگونه و تحت نظر چه نهادی بود.

تعلیم و تربیت در عصر قاجار را در دو مقطع باید بررسی کرد ۱٫ در مقطعی که هنوز تعلیم و تربیت به صورت سنّتی و در مکتب خانه‌ها بر پا بود ۲٫ مقطعی که مدارسی جدید در پی تحولّات اجتماعی و فکری و آموزشی تأسیس شدند حال به بررسی کوتاهی از هر دو مقطع می‌پردازیم.

ادامه مطلب نهاد تعلیم و تربیت و‌ آموزش در عصر قاجار