آثار هنرى و معماريهاى عهد هخامنشى

آثار هنرى و معماری در عهد هخامنشیان‏

آثار هنرى در عهد هخامنشیان‏

آثار هنرى در عهد هخامنشیان‏

چنانکه گفتیم آثار هنرى و معماریهاى عهد هخامنشى تنها مولود فکر و محصول نبوغ هنرى ایرانیان نیست بلکه در این کارها کلیه ملل متمدن خاورمیانه؛ بخصوص مصریان بابلیان و یونانیان سهمى بسزا داشته‏اند. «و. و. بارتولد» مستشرق و دانشمند روسى در سال ۱۹۲۶ بمناسبت تعریف و تمجید بیش از حد ایرانیها از دوران هخامنشى چنین نوشت: «بسیار اشتباه‏آمیز خواهد بود اگر که آثار دوران هخامنشى را تنها به ملت ایران منتسب نماییم و در آنها پیدایش ایده‏آل ملى ایران را ببینیم … آثار باعظمتى که در آنها تجسم اندیشه و ایده‏آل ایرانى را دیده‏اند … کار دستهاى ایرانى نبود بلکه کار خارجیانى ازجمله نقاشان یونانى بود که در خدمت ایران بودند.»

ادامه مطلب آثار هنرى و معماری در عهد هخامنشیان‏