آثار هنرى ايران باستان

فرهنگ دولت‏هاى هخامنشى. مذهب و هنر ایرانیان در دوره هخامنشیان

فرهنگ دولت‏هاى هخامنشى. مذهب و هنر ایرانیان در دوره هخامنشیان.

دوران هخامنشیان زمان نفوذ متقابل فرهنگى ملت‏هاى خاور زمین به‏شمار مى‏آید.

یک رشته عواملى باعث پیدایش چنین پدیده‏اى گردیدند: با تشکیل شاهنشاهى بزرگ، بسیارى از کشورهاى خاورمیانه و نزدیک باهم متحد شدند؛ دستگاه رهبرى سیاسى هخامنشیان نسبت به سنن فرهنگى و مذهب‏هاى پیشین ملل مغلوب بسیار با نرمش رفتار مى‏کرد، و ضمن مقایسه با سیاست‏هاى دولت‏هاى بزرگ باستانى دیگر روشهاى رفتار هخامنشیان با مردم مغلوب از زمین تا آسمان فرق داشت؛

ادامه مطلب فرهنگ دولت‏هاى هخامنشى. مذهب و هنر ایرانیان در دوره هخامنشیان