آثار دیدنی و توریستی اصفهان

جاذبه های گردشگری استان اصفهان

جاذبه های گردشگری استان اصفهان

شهر اصفهان در جلگه ای از آبرفتهای زاینده رود بنا شده است . این شهر از جمله شهرهایی است که شاید تاریخ و سابقه آن به سابقه و قدمت کشور ایران برسد. اصفهان در بیشتر ادوار تاریخ ایران از بزرگترین شهرهای کشور بوده است.

در داستانها ، بنای شهر را به کیکاووس و عده ای از مورخین بنای آن را به طهمورث دیوبند ، سومین پادشاه پیشدادی نسبت داده اند. این شهر از دوران باستان در کرانه های زاینده رود وجود داشته و به گفته مورخان حتی پیش از شهریاری شاهان هخامنشی ، شهری آباد بوده و بعداً به صورت اقامتگاه تابستانی پادشاهان هخامنشی در آمده است. این شهر در زمان حکومت اشکانیان و ساسانیان ، متجاوز از نهصد سال مرکز استان بزرگی در میانه کشور بوده است.

ادامه مطلب جاذبه های گردشگری استان اصفهان