آتش‏افروز

میر نوروزى در مصر باستان

میر نوروزى در مصر در مصر نیز همه ساله به مناسبت روز اول سال خورشیدى قبطیان، عوام الناس گرد هم مى‏آمدند و یکى را به دلقکى برمى‏گزیدند … و بر خرى مى‏نشاندند، طرطورى از برگ خرما بر سرش مى‏نهادند و امیر نوروزى نام مى‏دادند … و به سوى کاخهاى بزرگان و سران ملک به راه […]

میر نوروزى در مصر باستان

میر نوروزى در مصر

در مصر نیز همه ساله به مناسبت روز اول سال خورشیدى قبطیان، عوام الناس گرد هم مى‏آمدند و یکى را به دلقکى برمى‏گزیدند … و بر خرى مى‏نشاندند، طرطورى از برگ خرما بر سرش مى‏نهادند و امیر نوروزى نام مى‏دادند … و به سوى کاخهاى بزرگان و سران ملک به راه مى‏افتادند. هنگامى که امیر نوروز به آستانه یکى از این کاخها مى‏رسید بر در مى‏نوشت، مالک این خانه باید سندى ممهور دائر بر تعهد پرداخت چنین مبلغ هنگفت تسلیم نماید و هرکس که این تقاضا را اجابت نمى‏نمود مورد اهانت و بدزبانى مردم عامى واقع مى‏شد …

ادامه مطلب میر نوروزى در مصر باستان