آتاتورك

تأثیر پذیری رضاخان در کشف حجاب و اصلاحات از آتاتورک

تأثیر پذیری رضاخان در کشف حجاب و اصلاحات از آتاتورک چگونه بود؟ حجاب به معنی پوشش و پرده و حاجب می باشد و هر پوششی را نمیتوان حجاب دانست، بلکه به پوششی حجاب گفته میشود که به سبب پشت پرده واقع شدن صورت گیرد.(۱)

تأثیر پذیری رضاخان در کشف حجاب و اصلاحات از آتاتورک

تأثیر پذیری رضاخان در کشف حجاب و اصلاحات از آتاتورک چگونه بود؟

حجاب به معنی پوشش و پرده و حاجب می باشد و هر پوششی را نمیتوان حجاب دانست، بلکه به پوششی حجاب گفته میشود که به سبب پشت پرده واقع شدن صورت گیرد.(۱)

ادامه مطلب تأثیر پذیری رضاخان در کشف حجاب و اصلاحات از آتاتورک