آب انبار پاچیان

حمام و آب انبارهای قم

حمام و آب انبارهای  قم

حمام حاج عسگرخان
در بافت قدیم  قم ، درشمال راسته ی بازار، حمام حاج عسگر خان واقع است . این مجموعه از دو بخش حمام  و چاله حوض تشکیل شده و با تغییر درسیستم حرارتی و روشنایی هنوز به کار خود ادامه می دهد. در ورودی حمام در کنار مغازه های راسته بازار قراردارد.

ادامه مطلب حمام و آب انبارهای قم