آباديهاى مهم

شهر های ایران پس از اسلام

شهرهاى ایران بعد از اسلام‏

«در آن زمان، بنابر اصولى که در آغاز تمدن ایران مهاجران آریایى در کشور نهاده بودند، هنوز شهرهاى ایران مرکب از چند قسمت بود: قسمت درونى و هسته مرکزى را که دیوار و برج و بارو و گاهى هم خندق داشت و نخستین آبادى آن شهر از زمانهاى قدیم بود، ارگ یا کهن دژ مى‏گفتند و این کلمه را به زبان تازى، قهندز ضبط کرده‏اند. بمرور زمان، در گرداگرد آن، آبادى‏ بزرگترى فراهم شده بود که آن را شارستان یا شهرستان و به زبان تازى، ربض مى‏گفتند. آبادى دیگرى را که گرداگرد شارستان فراهم شده بود، روستا مى‏گفتند و این کلمه را به زبان تازى، برده و رستاق گفته‏اند و نیز حایط یا سواد نامیده‏اند:

ادامه مطلب شهر های ایران پس از اسلام