، مارلیک

گورستانی از تمدن و هنر ایران، مارلیک

مارلیک، گورستانی از تمدن و هنر ایران

آثار باستانی مارلیک

پیشتر مقالات تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم ، ایران پیش از آریایی ها، سیلک، اولین تمدن دشتیِ تاریخ بشر ، جراحی چشم در شهر سوخته از مجموعه تاریخ ایران باستان به شما تقدیم شد. امیدواریم پنجمین بخش که به مارلیک اختصاص دارد رضایت شما را جلب کند.

مهاجرت از مارلیک به قدری سریع و ناگهانی و احتمالا وحشتناک اتفاق افتاده که کسی فرصت بازگشت و سرقت اشیای گران بهای آن را پیدا نکرده است.

ادامه مطلب گورستانی از تمدن و هنر ایران، مارلیک