چرا ایران عرب نشد؟

۱۴۰۰ سال مقاومت نیروهای میهنی در ایران در برابر استعمار فرهنگی عرب

زمانیکه ایران، پس از ۱۳۰۰ سال فرمانروائی در پهنه های جهان، بدست بادیه نشینان تازی از پای در آمد، تاریکی دهشتناکی به تمام دیار آن رخنه کرد، در نخستین سده آن دوران سیاه، خود برتر انگاری تازیان پیروز و تحقیر روزانه ایرانیان به بالاترین مرزهای خود رسیده بود. سرداران عرب مانند حجاج بن یوسف، یزیدبن مهلب و قتیبه دهها هزار ایرانی را قتل عام کرده بودند. گرفتن مالیاتهای سنگین همگانی و مالیاتهای سرانه ویژه بنام « جزیه » از کسانی که از ننگ پزیرفتن آئین تازیان سرباز زده بودند کمر ایرانیان را شکسته بود.
تازیان نژاد پرست نیمی از کارمزد روزانه دهقانان ایرانی را که آنها را « موالی » می نامیدند نصیب خود کرده بودند و آنها را پیاده در حالیکه خود سوار بر اسب یا شتر بودند به جنگهای گوناگون برای تسخیر ملل دیگر میبردند. پارسی گوئی را تحقیر میکردند و ایرانیانی را که به عربی گفتگو نمیکردند « عجم » بچم «گنگ» لقب داده بودند. تازیان تمام مشاغل مهم اداری را با اینکه هیچگونه اطلاعی از آن نداشتند نصیب خود کرده بودند. تاریخ دان ابوالفرج اصفهانی درباره تحقیر بیش از مرز ایرانیان می نویسد «زمانی که زنی عرب با مرد ایرانی ازدواج کرد حاکم مدینه ماموری فرستاد و آن زن را ناگزیر کرد که از شوهرش طلاق بگیرد. سپس فرمان داد به آن مرد دویست تازیانه زدند که بمیرد».

ارسال شده توسط: محمد فرزند ایران (کاربر سایت)

بقیه در ادامه…

در آن دوران سیاه، هزاران هزار کتاب خطی و نقاشی شده یعنی گنجینه سده ها پندار و اندیشه ایرانی در آتش سوخته یا به آب بسته شده بودند. در خراسان دو قبیله عرب، یمانی و مفر، که پس از پیروزی تازیان به آن دیار کوچ کرده و قدرت را در دست گرفته بودند، به نوشته ابن خلدون تمام ایرانیان را از مقامهای اداری بر کنار و جای آنها را به اعراب دادند. در برابر اعتراض ایرانیان دو هزار نفر را با یک شبیخون سر بریدند. تمام نوشته های رسمی و اداری به عربی نگارش میشد و پارسی نویسی را گناهی نا بخشوده می شمردند. بسیاری از ایرانیان از ترس تحقیر یا کشته شدن نامهای عربی برای خود گزیدند و با زبانی نیمه پارسی و نیمه عربی با یکدیگر گفتگو میکردند. همین ترس باعث شد که به هر عربی، حتی از پائین ترین قبیله «سید» به چم « آقا» لقب دهند. این لقب، حتی به نواده های آنها هم گفته شد و تا دوران ما ادامه پیدا کرد. این درست بود که در درازای سه سده هر عربی یک «آقا» یا «سید» مطلق بود.
در چنین شرائطی بود که در سده هشتم، بزرگترین نخبگان، خردمندان و دلاوران ایرانی برای بازسازی آبرو و حیثیت بر باد رفته خود و برای رهائی فرهنگ و آئین تحقیر شده خود بوسیله مشتی عرب بیابانی که دانشی جز غنیمت گیری و تاراج نداشتند در جنبش رهائی بخش گرد آمدند که بعد ها بنام «جنبش آزادگان» یا «نهضت شعوبیه» شناخته شد. «جنبش آزادگان» نخستین قیام ملی ایرانیان در برابر آئین بدوی و تحمیلی تازیان و آنهمه سرافکندگی بشمار میآید.

نخستین اقدام سیاسی جنبش آزادگان

پس از تسخیر ایران بوسیله عمربن خطاب دومین خلیفه مسلمانان، تعداد زیادی از شخصیتهای صاحب مقام و خردمند ایرانی به اسارت به مدینه برده شدند.
«جنبش آزادگان» با ایجاد ارتباط با اسرای ایرانی در مدینه در همان زمان نقشه قتل عمر را طرح ریزی کرد و آنرا بدست پیروز پارسی که تازیان به او «ابو لولو» میگفتند به اجرا گزاشت.
معدوم کردن عمر نخستین واکنش مهم سیاسی از سوی ایرانیان پس از تسخیر ایران بدست تازیان بود. واکنش تازیان در برابر این اعدام سیاسی بسیار شدید بود. آنها به انتقام خون عمر تعداد زیادی از ایرانیان از جمله هرمزان سردار معروف ساسانی را که به اسارت در آمده بود کشتند. این کشتارها باعث شد که ایرانیان بیش از پیش بیکدیگر نزدیک گشته و چندین سازمان سیاسی ـ نظامی بر علیه تسلط تازیان پی ریزی کنند.
تسخیر ایران بوسیله عمر و کشتار بی رحمانه تازیان تخم کینه اعراب بویژه عمر را در دل ایرانیان کاشت. «جنبش آزادگان» این مورد ویژه را سر آغازی برای بهره برداری سیاسی ـ فرهنگی ـ نظامی خود کرد. آنها عمر را نماد هر گونه پلیدی و پستی و زشتی به ایرانیان معرفی کردند و تخم کینه او را در دل هر ایرانی پروراندند. بهمین جهت ایرانیان برای سده ها هر سال «عید عمر» بر پا کردند و مجسمه کاهی یا پارچه ای او را سوزاندند و برای هر واقعه بدی که به آنها روی میداد «لعنت به عمر» می فرستادند. این رسم بگونه ای ریشه ای در فرهنگ ایرانیان جای گرفت بطوریکه تا زمان ما هنوز ایرانیان، از هر طبقه ای که باشند، عید عمر سوزانی بر پا میکنند و لعنت به عمر می فرستند.

گسترش « جنبش آزادگان »

در آغاز حکومت خلفای بنی امیه کم کم «جنبش آزادگان » گسترش پیدا کرده بود و بسیاری از نویسندگان، اندیشمندان، شعرا و سرداران ایرانی به آن پیوسته بودند. شاخه های گوناگونی مانند «گرده تسویه» که هم ترازی ومساوی بودن ملل زیر ستم اعراب را با اعراب تبلیغ میکردند، یا «زندیک ها» که تازیان بآن زندیقه میگفتند و بازگشت به آئین ایرانیان و زند و اوستا را تبلیغ میکرد بوجود آمد.
یکی از نقشهای «جنبش آزادگان» یاری دادن به هر گروهی چه ایرانی و چه عرب که بر علیه حکومت بنی امیه بر می خاستند بود. در رابطه با این نقش یکی از اعضای جنبش که «بشکست» نامیده میشد در مدینه به آموزش دانش فلسفه اشتغال داشت، شورش «خوارج» را با کمک عده ای از اعراب پی ریزی کرد. او سرانجام بوسیله ماموران خلیفه اموی دستگیر و به قتل رسید.
از نقشهای دیگر و خیلی مهم «جنبش آزادگان» مقابله با از خود برتر انگاری اعراب و تحقیر ایرانیان بود. در رابطه با این نقش شاعران ایرانی از آغاز به ستایش و یاد آوری از فرهنگ منهدم شده خود که در حال فراموش شدن بود، کردند و بادیه نشینان عرب را خوار شمردند.
نخستین شاعری که در بزرگداشت فرهنگ ایران و در مقابله با از خود برتر انگاری اعراب داد سخن داد «اسماعیل یسار» بود که شعری در ستایش ایرانیان و فرومایگی اعراب در برابر هشام بن عبدالملک خلیفه اموی خواند. آن خلیفه بگونه ای بخشم آمد که گفت سزای آن کس که به پادشاهان کافر خود افتخار نماید مرگ است و دستور داد تا یسار را به آب انداخته و مبادرت به خفه کردن او کنند. یسار یکی از نخستین اعضای جنبش آزادگان بود و با عمل دلاورانه خود نشان داد که نبرد میان پیروان اهورا مزدا و و پیروان دروغ و فریب درمرحله آغاز خود است و تا پیروزی کامل اهورا مزدا ادامه خواهد داشت. او در یکی از بیت های خود به خلیفه مسلمان گفت: «ما دختران خود را تربیت میکردیم و آنها را تا مقام شاهی میرساندیم و شما زنده بگور میکردید».
«گروه تسویه» شاخه زیرزمین «جنبش آزادگان» برای رسوا کردن خود برتر انگاری اعراب و در هم کوبیدن دولت بنی امیه و جلب کسانی که بضرب زور مسلمان شده بودند بطرف خود، اندیشه های خود را موافق با برخی از آیات قرآن ساخته و ترویج میکردند. آنها میگفتند که مطابق با حدیث نبوی «عرب هیچ برتری به عجم ندارد مگر به پرهیز گاری» و در قرآن آمده که «هیچ یک نزد خدا به دیگری برتری ندارد مگر به تقوا».
رواج نام یا شعار «تسویه» که به چم هم ترازی و یا برابر ساختن است، سبب شد که مردم ناراضی و ملتهای غیر عرب زیر ستم نژاد پرستی تازیان، دستاویزی برای ابراز عقاید خود پیدا کنند و بدان وسیله به مخالفت با خلفای مسلمان بنی امیه برخیزند. همچنین به آنان جرات داد تا گام از این دایره فراتر نهاده و نه تنها ادعای برتری اعراب را به مسخره بگیرند بلکه برای ملتهای دیگر هم نسبت به تازیان برتری قائل شوند و بگویند اعراب از هر قوم بدوی هم پست ترند. «جنبش آزادگان » نه تنها از ایرانیان بلکه از تمام ملتهای دیگر در برابر تازیان دفاع میکرد و میگفت که عرب نه هنر دارد، نه فرهنگ. آنها مانند گرگان خونخوار طایفه به طایفه به جان هم می افتند و خون هم را می ریزند، زنان و مردان یکدیگر را به اسارت گرفته و در بازار برده فروشان به حراج می گزارند.
شاخه دیگری از «جنبش آزادگان» بنام زندکیها (پیروان زند اوستا) که اعراب به آنها زندیقه میگفتند آشکارا با اسلام مخالفت نشان میدادند. جاحظ می نویسد که آنها آیات قرآن را مردود می شمردند و سخن از معجزات محمد (ص) را به مسخره میگرفتند و هر گاه کسی در مجالسشان از فضایل قرآن سخن میگفت بر فرومایگی عقلی او حمل می نمودند. در چنان مجالسی آنها از اردشیر پاپکان و تدبیر انوشیروان دادگر سخن می راندند. تبری تاریخ نویس معروف می نویسد: یزدان پور بازان از اعضای جنبش زندکیها که بعنوان پیش نویس وارد دستگاه خلفای عباسی شده بود به مسلمانانی که در مکه گرد کعبه میگشتند فریاد کشید: «چقدر شبیه خرانی هستند که گرد سنگ عصاری می گردند».
بلعمی از قول شعوبیان نوشته که «آنان آشکارا چون مسلمانان نماز کردندی و چون بدشت و چمن شدندی گفتندی که این مردمان را چه شده که بدینگونه شادمانی میکنند».
از بزرگترین کارهای «جنبش آزادگان» در مبارزه با آئین بدوی تازیان، نوشتن و تالیف و انتشار کتاب بود. از مهمترین آنها کتابهای آئین نامه، خداینامه، تاج، کاروند، پند و اندرزهای بزرگمهر، پیمان اردشیر، جاودان، ویس و رامین، هزار انسان، ترانه های خسروانی و مزدک نامه بود. کتابهای گوناگونی در رد اسلام و ویژگیهای اعراب نوشته شد. کتابهای علان شعوبی، سعیدبن حمید نخبتگان، هیثم عدی و ابو عبیده راویه را در این زمینه میتوان نام برد. از این کتابها هیچ کدام تاکنون به ما نرسیده، شاید هم تازی پرستان تمامی را نابود کرده باشند اما درباره آنها در کتابهای اغانی، عقدالفرید، مقریزی، مروج المذهب، الفهرست و بیان التبین سخن رفته است. لازم به یادآوری دوباره است که این کتابها تمام بعربی است چون همانگونه که گفته شد، پارسی نویسی را تازیان گناه نابخشودنی میدانستند و از انتشار هر کتابی به پارسی جلوگیری میکردند. کتابهای پارسی یادآوری شده در پیش، بگونه ای زیرزمینی پخش میشدند. شعوبیان، بسیاری از کتابهای پارسی را برای نشان دادن فرهنگ والای ایران به تازیان به عربی برگرداندند. ابن مقفع که یکی از بزرگترین و نامدارترین عضو جنبش آزادگان است آنچه توانست از کتابهای ایرانی را به عربی برگردانید. از میان آنان میتوان از کتاب مانی حکیم و برزویه حکیم نام برد. ابن مقفع با نوشتار کتابهای بیشمار، هم تازیان را به ارجمندی فرهنگ ایرانیان آشنا کرد و هم ایرانیان را به یاد دوران شکوهمند جهانداری و تمدن و فرهنگ نیاکان خود انداخت و روح پهلوانی و عشق به آئین های دیرین را در دل های ایشان دمید و با ترجمه و انتشار کتابهای اندیشمندان ایرانی برای نخستین بار فن استدلال را در زبان عربی رواج داد. سرانجام این اندیشمند بزرگ به جرم عضویت در جنبش آزادگان بدستور مهدی خلیفه عباسی با وحشی گری قطعه قطعه و در آتش سوزانده شد. از دیگر اعضاء اندیشمند جنبش آزادگان که کتابهای گوناگونی بر ضد آئین تازیان و در باره فرهنگ درخشان ایران نوشتند، اشخاص زیر را میتوان نام برد : ابو عبیده معمر مثنی، هیثم ابن عدی، ابو عثمان سعیدبن بختگان، ابو عبیده راویه، علان شعوبی، سهل بن هارون دشت میشانی، ابو اسحاق ابراهیم بن ممشاد اصفهانی و تا حد کمتری ابوالحسن مهیار دیلمی. اگر خوانندگان ارجمند می بینید که بیشتر این نامها عربی است باین دلیل است که در ایران تسخیر شده ایرانیان نمیتوانستند نام ایرانی برای خود برگزینند. آنها تنها در دهکده های دور دست که نسبتاً از گزند تازیان و بعدها تازی پرستان در امان مانده بود هنوز ایرانیان آزادی گزینش نامهای ایرانی را داشتند.
در سده دهم، جنبش آزادگان به اوج قدرت خود رسید. اندیشمندان و دلاورانی که این جنبش را پی ریزی کرده بودند می بایست بخود ببالند چون آنها به آرمان خود یعنی نجات زبان و فرهنگ پارسی رسیده و از عرب شدن یکپارچه ای ایران جلوگیری کرده بودند. نامدارترین عضو جنبش آزادگان فردوسی توسی بود که با شاهکار جهانی خود شاهنامه برای همیشه زبان و فرهنگ و تاریخ ایران را از لجن زار تازیان نجات داد. پس از سده یازدهم با از میان رفتن دلیل وجود جنبش آزادگان، این جنبش هم کم کم غروب کرد و مشعل فروزان خود را به خرم دینان و سپس هزار فرزانگان سپرد.
پس از ۱۴۰۰ سال نبردی را که جنبش آزادگان پی ریزی کرد هنوز با همان نیروی نخستین ادامه دارد و همانگونه که بزرگ آموزگار، زرتشت گفت تا پیروزی کامل راستی بر دروغ ادامه خواهد داشت.

منبع: کتاب چرا ایران عرب نشد نوشته دکتر خسرو خزاعی

http://www.vatanfa.com/?s=چرا-ایران-عرب-نشد؟
ستاره (***مهسا***) گفته:

اقا محمد مثل همیشه عالی ….ممنون

ما دین اسلامو پذیرفته بودیم نه فرهنگ جاهلی اعراب رو …

البته هرچند من نمیخوام تبعیض قائل بشیم چون تبعیض قراردادن بین ملت های مسلمان باعث دوری مسلمانان وتسلط بیگانگان بر اونها میشه ولی خوب به مردمان ایران افتخار میکنم که نذاشتن فرهنگشون رو ازشون بگیرن …

محمد فرزند ایران گفته:

ما از وحشی هایی شکست خوردیم که هدفشون تبلیغ اسلام نبود .بلکه به جز هوسرانی و ثروت اندوزی و غارت کار دیگه ای از دستشون بر نمی اومد.و فقط به این خاطر به ایران حمله کردند .

ستاره (***مهسا***) گفته:

اقا محمد شما هم دارید همو رو بایه دید نگاه میکنید
همه که اینطوری نبودن بلاخره یه خوبی هایی داشتن که ایرانیا دینشونو قبول کردن

محمد فرزند ایران گفته:

عزیزم اینجا نمیشه هر حرفی زد .بعضی از حرفا بصورت سربسته تو این مقاله گفته شده .الباقی رو برو کامل تحقیق کن اونوقت حقایق رو متوجه میشی

هلیا گفته:

آقای محمد فرزند ایران نزدیک بود منو بکشه که چرا به بهایی ها توهین کردم بعد الان خودش داره به یه میلیارد نفر آدم که اعراب باشن توهین میکنه. اینقدر گفتم کوروش کوروش دیگه ورد زبونم شده

ستاره (***مهسا***) گفته:

ببخشید هلیا خانوم ولی گفتن حقایق که توهین نیست

سهیل گفته:

لطفا با خانوم ها مودبانه صحبت کنید.

ستاره (***مهسا***) گفته:

منظورتون چیه اقا محمد خوب اعراب تعداد شون کم نیست فراموش نکنید تقریبا بیشتر همسایه های جنوبی وغربی ماهم متاسفانه عرب هستن
اقا محمد قضیه بهایی ها چیه ؟؟؟؟؟؟؟واقعا شماازشون طرفداری کردید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟از شما انتظار نداشتم ….

محمد فرزند ایران گفته:

ای خددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا.
دیگه خستم کردید.کی داره طرفداری میکنه .چرا متوجه نمیشید هر چی میگم .مگه من دارم خارجی حرف میزنم .اگه من میگم به زردشتی ها توهین نکنید دلیل نمیشه که من زردشتی باشم .اگه من میگم به بهایی ها توهین نکنید دلیل نمیشه که من طرفداره اونا باشم .اگه من میگم به اهل تسنن توهین نکنید دلیل نمیشه که من طرفداره اهل تسنن باشم .تو رو خدا یکم فکر کنید .در مقاله عقد زردشت و بهاله در شبکه من و تو .چیزایی گفته شده که هیچ ربطی به اون برنامه نداشت .چون من اون برنامه رو مستقیم نگاه میکردم . در مملکت ما برای اینکه یه نفر یا هر چیز دیگه ای رو تخریب بکنن اونو به جاهایی متصل میکنن تا در نظر مردم بد جلوه کنه .مثل استکبار جهانی .یا بهایی ها و…..هلیا بدون اینکه اون برنامه رو دیده باشه میاد میگه الهی هر چی بهایی هست از روی زمین برداشته بشه .اخه این درسته ؟چرا شما اینجوری هستید اخه .؟زبونم مو در اورد از بس گفتم هر کسی هر دینی داره یا هر چیزی هست به ما ارتباطی نداره .اگر دینش یا عقیدش از نظر ما بد هست حق عنوان کردن یا نفرین کردن رو نداریممممممممممممممممممممممممم

محمد فرزند ایران گفته:

حالا معنی این جمله صادق هدایت رو متوجه میشم.
باید افکارم را برای خودم نگاه دارم .اگر افکارم را برای این مردم بازگو بکنم مرا سنگسار خواهند کرد .من فقط برای سایه ام مینویسم .

سهیل گفته:

هیــــــــــــــــــس!!! 😐

ستاره (***مهسا***) گفته:

در ضمن اقا محمد خسته نباشید

به قول شیرازیا ودوست خوب شیرازیم

نه خسته برادر ……

ستاره (***مهسا***) گفته:

میخواید براتون بهانه پیدا کنم تا دوباره باهم دعوا کنید ؟؟؟ببینید چقد اشتی وصلح خوبه !!!بهم تیکه نندازید اقایون محترم

خوب اقا محمد شما هم به بچه مردم نگو کوچولو خوبه یه ادم ۶۰ ساله به شما بگه کوچولو ….

ستاره (***مهسا***) گفته:

۱۵ قرنه هیچ کس نتونسته دعوت به تحدی قران کریم رو بهترین راه برای غیر الهی نشون دادن قرانه رو قبول کنه وحتی یه سوره مثل قران بیاره اونوقت ما میترسیم یه همچین دینی تحریف بشه؟؟؟؟
خداوند این دینو حفظ میکنه …وهیچ کس نمیتونه اونو خوار کنه واز چشم بشریت بندازه یا دینی رو از اون بهتر نشون بده چون خداوند اونو حفظ میکنه برترین محافظانه ….

عرب گفته:

یکم فرهنگ هم خوبه…مگه عرب رو سفره باباتون افتاده؟؟؟؟

پاسخ سهیل:

روی سفره پدر بنده که نیافتاده. شاید روی سفره بابای زرتشتیان عزیز افتاده باشه.

محمد فرزند ایران گفته:

پس چی که رو سفره بابامونه ……….الان۱۴۰۰ساله اومدن (منظورم اسلام نیست)

محمد فرزند ایران گفته:

به درک میخوای حذف کن .میخوای حذف نکن .از نظر تو و امثال تو همه چی بوداره .همه ادما هم کافر و غرب زده اند .
اصلا به من بگو کجای این کامنت بودار هست و اشکال این حرف کجاست .که همین جوری میای یه چیزی میگی

ستاره (***مهسا***) گفته:

اینکه هرکسی کجابه دنیا بیاد مهم نیست مهم اینه که طرف انسانیت داشته باشه حتی یه بچه هم که تو اسرائیل به دنیا میاد دلیل بر جنایتکار بودن اون نیست چون همه انسانها پاک به دنیا میان ولی خوب پدرومادرشون اداب ورسومشون باعث میشه فرزندشون هم یه سری عقایدی پیدا کنه وشاید دراینده مثل اونا بشه یاشایدم برخلاف چیزی که فک میکنیم راهشو از اونا جدا کنه بلاخره سرنوشت انسان دست خودشه ولی با این شرط که پدرومادرش اونو برای انتخاب راهشون اجبار نکن یا عقایدشونو بهش تحمیل نکنن ولی محیط به هرحال روی انسان تاثیر داره وکمتر افرادی پیدا میشن که راهشون از مادر وپدرشون وخانوادشون جدا باشه

ستاره (***مهسا***) گفته:

من دیگه دخالت نمیکنم هر چی میخواین بهم بگین واقعا که اگه احترام همو نگه نمیدارید احترام اینو نگه دارید که اینجا سایت کوروشه
جنگ ودعواهاتونو خصوصی هم میتونید بکنید ….

فاطمه گفته:

سلاااااااااااااااااااااااااااااااام دوستان وای که چقد دلم براتون تنگ شده بود خوبید؟؟!
به به اقا محمد دوباره دعوااااااااااا؟؟؟
دعوا سر چیه که دلم تنگ شده برا کلکل باهات!
زت زیاد

محمد فرزند ایران گفته:

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام .فاطمه خانوم .رسیدن به خیر .یه بنده خدایی فکر میکنه فقط خودش مسلمونه .دعوا فقط سر همینه .چیز مهمی نیست.
من و شما به خاطر تاریخ با هم بحث میکردیم . وگر نه با هم دعوایی نداشتیم .بحث ما و شما فقط یه بحث علمی بود .ولی به هر حال خوش اومدی.
حداقل میدونم که با شما بحث تاریخی میکنم .نه دعوا به خاطر موضوعات چرت و پرت

محمد فرزند ایران گفته:

در ضمن روز مادر به تمامی مادران اینده این سایت مبارک باشه

فاطمه گفته:

سلام مادران اینده یعنیییییییییی مننننننننن؟! 😀
خب کی اینجا ادعای مسلمونی میکنه و بقیه رو مسلمون نمیدونه؟
این اقا محمد روش سیاست باز رو در پیش گرفتند که زمانی که ایران پهناور بود این سیاست زیاد به کار میرفت..اما حالا همه جزیی بین شدند و اینطور به قضیه نگاه میکنن که باید همه مسلمون باشند….
به امید سربلندی ایران در عرصه ها ی جهانی
زت زیاد

ستاره (***مهسا***) گفته:

فاطمه جون به نظرت مسلمون بودن چیز کمیه برای حفظ اتحاد یه ملت ؟؟؟؟؟؟

یه کشور اگه واقعا برمبنای اسلام پیش بره (چیزی شبیه به جامعه ای که پیامبر اکرم اداره اش میکردن )خیلی راحت باعث حفظ اتحاد بین مردم میشه وجامعه رو به عدالت وعدل اجتماعی که ارمان هر ملتیه میرسونه

اینو گفتم فک نکنی منظور اقا محمد من بودما نه من اون فرد نیستم من فقط نظرمو گفتم ….مسلمون بودن شرطه در صورتی که مسلمون واقعی باشیم

محمد فرزند ایران گفته:

اگر حرفت خوب بود چرا کامنت رو حذف کردی .؟

پاسخ سهیل:

علت حذف عدم ارسال در جای خودش هست.
نظراتی که حاوی حروف رایگان (حرف مفت) باشه هم حذف میشه.

فاطمه گفته:

سلام من این سایت رو به سایتای دیگه نمیففففففروشم
مهسا جون من مخالف اینکه اسلام دین همگانی بشه نیسم فقط نظر محمد خان رو تو زمانی که ایران خیلی گسترده بود قبول دارم
زت زیاد

ستاره (***مهسا***) گفته:

اره با فاطمه جونم موافقم خدایی وطنفا یه چیز دیگه ست قدرت جاذبه ای در حد لالیگا داره ولی بازم سر زدن به بقیه سایتا هم بد نیست …

ستاره (***مهسا***) گفته:

اقا محمد این جمله مادران اینده این سایتو خیلی خوب اومدی یه جور دیگه بخونش خیلی بامزه میشه
خخخخخخ

ستاره (***مهسا***) گفته:

بچه ها کل هاتون یادتونه؟؟؟؟ اخییییییییی اعتراف میکنم دلیل اینکه تصمیم گرفتم همیشه به وطنفا سر بزنم شما دوتا بودید فاطمه جونو اقا محمد اخه خیلی باحال بود دو تا ادم که حسابی از تاریخ سر در میارن باهم کل بندازن تو بشینی کنارو از اطلاعاتشون استفاده کنی من خودم کتابای تاریخی رو اگه وقت داشته باشم میخونم چون رشته ام به تاریخ اصلا ربطی نداره ولی کل کل تاریخی رو دوس دارم شما دوتا اوج علاقه من بودید با بحثای پر محتواتون

هلیا گفته:

سلام…
من هلیا مدیر وبلاگ کوروش بزرگ خورشید بی غروب ایران زمین هستم.
من به علت علاقه ی شدیدی که به کوروش دارم نام کوروش ورد زبونم شده.. اون روز هم میخواستم کامنت بذارم و بگم محمد فرزند ایران به خاطر این که من به بهایی ها توهین کردم توبیخم کرد ولی اشتباهی از اونجایی که بیست چهار ساعت دارم کوروش کوروش میکنم نوشتم به خاطر توهین به کوروش توبیخم کرد.. به همین منوال یه سوتی بزرگ دادم که الان خودم تو کفش موندم!!!

مهسا(دختر آریایی) گفته:

درود بر شما همه ی دوستان.
من مدتها پیش به این سایت می اومدم و از مطالب این سایت لذت می بردم ولی به خاطر دلایلی نتونستم که مدتی وارد سایت بشم. شاید بعضی از شماها من رو یادتون بیاد . اگر خدا بخواد تا مدتها بعد می تونم وارد سایت بشم.

امیر گفته:

سلام.اقا سهیل وطن فا چرا مثل شهر مرده ها شده؟ادرس وبت رو تغییر دادی؟

پاسخ سهیل:

سلام. چون کسی نیست بروزش کنه و منم اصلا تو خط تاریخ و این جور چیزا نیستم!

pooryafaraz گفته:

من خیلی خوشحالم که یک آریایی شیعه هستم

مهدی گفته:

سلام،محمد فرزند ایران و مهسا دختراریایی داشتن غیبت شمارو میکردن و میگفتن نظراتشون رو حذف میکنی،مگه اینجا هنوز نظر هم میدن؟؟؟

محمدحسین گفته:

امام علی کورش رابرادرخطاب کردند

بهزاد گفته:

آقا محمدحسین احتمال بابای کوروش هم عرب بوده خخخخخخخ

حسام گفته:

با سلام کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران رو بهتون معرفی می کنم با اون می تونید به خیلی از مسائل پی ببرید مسئله دوم اینکه ما دم از این پادشاها می زنیم اما یا دمون از تبعیض نژادی ها یی که انجام می دادند می ره یادمون میره فقط طبقه اشراف حق تدریس ، مالک بودن و…. داشتن و همچننین بهتره اینو بدونیم این چیزهایی که محمد گفت در حقیقت همون کارهایی بود که این پادشاها انجام میدادنند و خیلی از ایرانی ها به کمک عربها اومدند تا اعراب تونستند به پیروزی برسند. می تونید کامل این قضایا رو در کتاب های تاریخی بدون تحریف بخونید.

حسام گفته:

و در مورد بهائیت باید گفت آیا کسی می زاره یک سم تو جامعه فراگیر بشه ؟ یا برای برچیده شدن اون تلاش میکنه اینکه بگیم هرکی کار خودشو داره انجام می ده و به ما مربوط نیس همون مثال کشتی که یه نفر داره جای خودشو سوراخ می کنه بعد می گه به کسی مربوط نیست.

حسام گفته:

فرقه بهائیت از هر راهی برای نابودی کشور ما داره تلاش می کنه اونوقت ما مثل برف سرمون رو زیر برف بکنم بگیم من که چیزی نمیبینم .

ناشناس گفته:

عرب ها زبان عربی رو تحمیل نکردند همان طور که فارسی رو ممنوع نکردن
اما دانشمندای مسلمان برای استفاده کتاباشون توسط همه مسلمونا اونا رو به عربی مینوشتن
یادتون نره تو دوره ساسانی همه نمیتونستن درس بخونن

سورنا گفته:

مهسا خانوم کی گفته که کسی نتونسته مثل قرآن رو بیاره؟؟؟ ازتون خواهش میکنم کتاب نقد قران دکتر سها رو بخونید تا با حقیقت روبرو بشید.
البته فکر کنم به یک فیلتر شکن هم نیاز دارید!

پژوهشگرجوان گفته:

جناب سورنا!تحدی قران یک حرکت بزرگ برای کسانی از مشرکان قریش بودکه حضرت محمدرا شاعرمیخواندند!البته وزن اهنگین وزیبای قران گویای این مطلبه!
اکثر پژوهندگان غربی تحدی راامری صحیح و کاملا کوبنده برای اعجاز قران میدانند!
حالا۴تاجوجه از قران بدگفتند ارزش قران پایین نمیاد برادر

ابوالفضل گفته:

سلام به همگی.
بچه ها جای هیچگونه بحثی نبست نزاد عرب بسیار حقیر تر از اونی هستش که بخوای دربارش بحث کنی.
حیف وقت نژاد آریایی هستش که بخواد درباره اعراب بحث کنه.با تشکر از همگی
به امید سربلند بودن نژاد آریایی

valueیییو گفته:

سلام عرب انسان نیست.

کوروش همتی گفته:

عربها پلیدترین در این گیتی خداوندی هستند ….

کوروش همتی گفته:

عرب و تبار نداشته اعراب پلیدترین زیستندگان این گیتی اند ….اگر تریبونی بود من ثابت میکردم…..گویش ال ال الشان هم بسیار زشت است

کاسپین گفته:

آخه این درسته ماآریایی تباردرمورده اعراب حرف بزنیم

ناشناس گفته:

دوستان شفاف سازی کنید منظورتون و خوب برسونید اخه همه اعراب مثل هم نیستند