زنان برجسته ایران باستان

بانوان برجسته در ایران باستان

در این جستار فهرستی از برجسته ترین بانوان ایران زمین از گاه کهن تا هزاره های پسین همراه با توضیحی کوتاه درباره شخصیت بانوان جای گرفته است . گفتنی است در گردآوری این فهرست از بن مایه های تاریخی معتبر همچون شاهنامه و دیگر نسک های تاریخی استفاده شده است .

دغدویه:

مادر زرتشت که اصلا از شهر ری بود و در آنجا با کوی ها و کرپن ها که مردم را گمراه می کردند و از آنها مرتب فدیه و قربانی می خواستند و دین را وسیله ای برای رسیدن به امیال و خواستهای ناروای خود کرده بودند به مبارزه پرداخت. پدر و مادرش چون جان او را در خطر دیدند او را نزد یکی از نزدیکان خود به آذربایجان فرستادند او در آنجا با پوروشسب ازدواج کرد و ثمره این پیوند همایون، زرتشت پیامبر بزرگ ایرانیان است.

پوروچیستا:

پوروچیستا ششمین و کوچکترین فرزند زرتشت و سومین دختر اوست. معنی پوروچیستا یعنی پردانش. در گفتار زرتشت که برای ما باقی مانده است از او با پوروچیستا بیش از فرزندان دیگرش سخن واندرز مانده است، یکی از مهمترین سخنان زرتشت با پوروچیستا درباره همسری با جاماسب حکیم، وزیر شاه گشتاسب و منجم و ستاره شناس معروف زمان است.
زرتشت به دخترش می فرماید:
“پوروچیستا، جاماسب خواهان همسری با توست و تو را از من خواستگاری کرده است من او را برای همسری تو مناسب می دانم ولی تو با خرد مقدست مشورت کن ببین آیا او را شایسته همسری خود می دانی یا نه؟”

این گفتار زرتشت یک حقیقت مسلم را آشکار می سازد و آن این است که دختر در آئین زرتشت درانتخاب همسر آزاد است و عقیده پدر بر او تحمیل نمی گردد.

همچنین قسمتی از اندرزنامه زرتشت به پوروچیستا در موقع گواه گیری او با جاماسب اکنون هنگام گواه گیری دختران و پسران زرتشتی از طرف موبد بازگو می گردد.

رکسان یا رکسانا (روشنک):

رکسان یا رکسانا یا روشنک دختر داریوش سوم است که بنا به مقتضیات ———- و برای انجام حسن رابطه بین یونان و ایران، همسری اسکندر را پذیرفت.

پانته آ:

یکی از زنان فداکار زمان کوروش، او همراه همسرش که فرمانده سپاه کوروش بود به میدان جنگ رفت. همسرش در میدان جنگ کشته شد. به درخواست پانته آ مراسم با شکوهی برای همسرش برپا شد و آرامگاه مجلل و شایسته ای برای او ساختند. پانته آ پس از سخنرانی مهیجی که برای لشکریان کوروش ایراد کرد و آنان را به ادامه رزم و پیروزی تشویق نمود بر بالای آرامگاه همسرش با خنجری که همراه داشت خود را کشت.

موزا:

زن فرهاد چهارم و مادر فرهاد پنجم که در سکه های مکشوفه از زمان اشکانیان تصویر این ملکه مقتدر اشکانیان کنار پسرش فرهاد پنجم بر روی سکه ها منقوش است.

آرتا:

آرتادخت وزیر خزانه داری در زمان اشکانیان

ارشیا:

از زنان با کفایت دوران هخامنشی

آرتمیس:

آرتمیس یا آرتمیز از زنان بنام زمان هخامنشیان که فرماندهی یکی از ناوگانهای خشایارشاه را در جنگ ایران و یونان به عهده داشت در حالی که بسیاری از ناوگانهای دیگر که تحت فرماندهی مردان بود از دشمن شکست خورد، ناوگان تحت فرماندهی مردان بود از دشمن شکست خورد، ناوگان تحت فرماندهی ارتمیس بر یونانیان پیروز شد.

کاساندان:

همسر با کفایت کوروش بزرگ

پروشات:

یکی از زنان مشهور دوران هخامنشی

ماندان:

ماندان یا ماندانا دختر آژی دهاک آخرین پادشاه ماد که همسر کمبوجیه پدر کوروش شد و از این وصلت کوروش متولد گردید. او در تربیت و نیز انتقال قدرت به کوروش سهم بسیار موثری داشت.

آتوسا:

دختر کوروش با کفایت کوروش و مادر خشایار شاه

شهرناز و آرنواز:

خواهران جمشید جم

فرانک: .

همسر آبتین و مادر فریدون که در رهاندن و زنده ماندن فریدون از دست دژخیمان ضحاک رنجها برد و در به قدرت رسیدنش نقش اساسی داشت. فرانک را مادر آریاییان جهان می خوانند.

سیندخت:

همسر خردمند مهرآب کابلی و مادر رودابه و مادربزرگ رستم که در همسری زال و رودابه و جلب موافقت مهرآب پدر رودابه به این وصلت نقش مهمی داشت و نیز در موقع تولد رستم از مادر، سیندخت یار و مددکار دخترش رودابه بود. کوتاه سخن اینکه سیندخت یکی از خردمندترین چهره های شاهنامه است.

رودابه:

دختر مهرآب کابلی و همسر زال و مادر رستم که به روایت شاهنامه دلباختگی زال به او یکی از زیباترین صحنه های شاهنامه است. رودابه در موقع تولد رستم اولین سزارین را انجام داد. بنابراین، چنین زایمان ها را باید “رستمی” گفت نه سزارین. زیرا سزار قرن ها پس از تولد رستم به دنیا آمده است.

تهمینه:

دختر زیباروی پادشاه سمنگان که همسر رستم بود. ثمره آن تولد سهراب است که داستان زندگی و مرگ دردناکش به دست پدر در شاهنامه فردوسی به تفصیل آمده است.

گرد آفرید:

دختر زیبا و چابکسوار کژدهم که پدرش در مرز ایران و توران مرزبان بود. هنگامی که به دستور افراسیاب لشکری به سرکردگی سهراب برای جنگ با ایرانیان وارد مرز ایران شد گردآفرید لباس رزم به تن کرد و به جنگ سهراب رفت. مبارزه تن به تن بین سهراب و گردآفرید شروع شد و سهراب نمی دانست که گردآفرید زن است زیرا او در لباس و کلاه رزمی شبیه مردان بود، ناگاه در حین جنگ کلاه از سر گردآفرید بزمین افتاد و موهایش نمایان شد، سهراب آن موقع دانست که طرف مقابل او دختر است، دلباخته و عاشقش شد و از او خواستگاری نمود ولی گردآفرید چون سهراب را ایرانی نمیدانست و از هویت او که پسر رستم بود آگاهی نداشت این همسری را نپذیرفت زیرا نمی خواست همسر یک نفر غیر ایرانی باشد که فرماندهی لشکر دشمن را بر عهده داشت بشود.

فرنگیس:

دختر فراسیاب که با سیاوش ازدواج کرد. کیخسرو پادشاه نامدار ایرانی که از طرف پدر نوه کیکاووس و از طرف مادر نوه افراسیاب بود از این پیوند به دنیا آمد و شرح زندگی و مرگ سیاووش در شاهنامه به تفصیل آمده است و در ادبیات ما جای ویژه ای دارد. کیخسرو و مادرش پس از مدتی از توران به ایران آمدند. کیخسرو به راهنمای یاری رستم پهلوان نامدار ایرانی برای گرفتن انتقام خون سیاووش به جنگ پدربزرگش افراسیاب رفت لشکر توران را شکست داد و افراسیاب و عده زیادی از نامداران توران از جمله اشکبوس را از بین برد. در پایان زندگی چون انسانی مقدس و پاک و منزه بود در چشمه ای از نظر ناپدید شد به همین جهت مردم ایران در آن روزگار و زرتشتیان همیشه او را “سوشیانت” که معنی سودرسان است میدانند و منتظر بازگشت و ظهور او هستند.

بانو گشسب:

دختر رستم که در هنگام کشتی پهلوانان را به خاک می افکند، دلیری این بانوی ایرانی مشهور است.

منیژه:

.
دختر افراسیاب که بیژن سردار معروف ایرانی دلباخته او گردید و به بند اسارت افراسیاب افتاد و به دستور افراسیاب او را به چاهی که به همین نام معروف است انداختند تا سرانجام رستم که خود را به صورت بازرگانی درآورده بود توانست او را نجات بخشد.

کتایون:

دختر قیصر روم همسر گشتاسب شاه مادر اسفندیار و یکی از اولین کسانی که کیش زرتشت را پذیرفت. موقعی که اسفندیار به دستور گشتاسب می خواست به جنگ رستم برود کتایون به سختی با رفتن او مخالف بود و او بخردانه پند داد ولی اسفندیار نپذیرفت و در جنگ با رستم کور و سپس کشته شد و کتایون با غم و دردی جانکاه به سوگ فرزند نشست.

هما:

دختر اسفندیار و خواهر بهمن و ملکه نامداری از سلسله کیانیان.

پوران:

پوران خسرو منظور پوراندخت دختر خسرو پرویز است که زنی با کفایت و خردمند بود ولی متأسفانه به علت وضع آشفته و نابسامان آن دوران و جنگهای طولانی ایران و روم در زمان خسرو پرویز و نفوذ دین مزدک و نارضایی مردم از وضع موجود نتوانست آن طور که باید از کفایت و دانایی خود به سود مملکت استفاده کند.

آزرمدخت:

دختر دیگر خسرو پرویز که مثل خواهرش پوراندخت زنی با کفایت و لایق بود اما به همان دلایل او نیز نتوانست کاری از پیش ببرد.

شیرین:

برادرزاده و جانشین مهین بانو حاکم ارمنستان، که زنی خردمند و وفادار بود. داستان عشق او و خسرو پرویز و دلدادگی او و فرهاد در ادبیات ایران مشهور است پس از اینکه خسرو پرویز به دست پسرش شیرویه “که مادرش مریم دختر قیصر روم بود” کشته شد، شیرویه از شیرین که که زن پدرش بود خواستگاری کرد شیرین جواب رد به شیرویه نداد و به او گفت که من به عنوان ملکه ایران باید بهترین مراسم سوگواری را برای پدرت خسرو پرویز بجا آورم در حالی که زیباترین لباس و آرایش را داشت با متانت به همراه موبدان و بزرگان به تشییع جنازه خسرو پرویز پرداخت. پس از انجام مراسم از حاضران خواست که او را برای آخرین وداع با جنازه همسرش تنها بگذارند در آن هنگام با خنجری در کنار همسرش، خود را کشت.

پری چهر:

دختر زابل شاه همسر جمشید و مادر ثور است. پری چهره در معنای بسیار زیبا،خوب روی، بسیار جمیل، زیباروی، پری روی، و انسانی که سیمای پری دارد، آمده است. استاد توس درباره او گفته است:
پری چهره رابچه بد درنهان ازآن خوب روی، شادمان شد جهان

رام بهشت:

نام مؤبدی است که در شهر استخربرای ناهید ، معبدی ساخته بود، رام بهشت مادر بابک و همسرساسان است که در کنار دریاچه بختگان حکومت می کرد وبرای فرزند دیگرش به نام اردشیر، نگهبان سالاری، شهر داراب را گرفت و این آغازی است برای بوجود آمدن سلسله ساسانی در ایران بود.

یوتاب:

سردار زن ایرانی که خواهر آریوبرزن سردار نامدار ارتش شاهنشاهی داریوش سوم بوده است . وی در نبرد با اسکندر گجستک همراه آریو برزن فرمانهدهی بخشی از ارتش را بر عهده داشته ست. او در کوههای بختیاری راه را بر اسکندر بست ولی یک ایرانی خائن راه را به اسکندر نشان داد و او از مسر دیگری به ایران هجوم آورد. از او به عنوان شاه آتروپیان (آذربایجان) در سالهای ۲۰ قبل از میلاد تا ۲۰ سال پس از میلاد نیز یاد شده است. با این همه هم آریوبرزن و هم یوتاب در راه وطن کشته شدند و نامی جاوید از خ.د بر جای گذاشتند.

آذرآناهید:

ملکه ملکه های امپراتوری ایران در زمان شاهنشاهی شاپور یکم بنیانگذار سلسله ساسانی. نام این ملکه بزرگ و اقدامات دولتی او در قلمرو ایران در کتیبه های کعبه زرتشت در استان فارس بارها آمده است و او را ستایش کرده است.

پرین:

بانوی دانشمند ایرانی. او دختر کیقباد بود که در سال ۹۲۴ یزدگردی هزاران برگ از نسخه های اوستا را به زبان پهلوی برای آیندگان از گوشه و کنار ممالک آریایی گردآوری نمود و یکبار کامل آنرا نوشت و نامش در تاریخ ایران زمین رای همیشه ثبت گردیده است. از او چند کتاب دیگر گزرش شده است که به احتمال زیاد در آتش سوزی های سپاه اسلام از میان رفته است.

زربانو:

سردار جنگجوی ایرانی. دختر رستم و خواهر بانو گشنسب . او در سوارکاری زبده بوده است و در نبردها دلاوریهای بسیار از خود نشان داده است. تاریخ نام او را جنگجویی که آزاد کننده زال ، آذربرزین و تخوار از زندان بوده است ثبت کرد.

فرخ رو :

نام او به نوان نخستین بانوی وزیر در تاریخ ایران ثبت شده است . وی از طبقه عام کشوری به مقام وزیری امپراتوری ایران رسید.

آریاتس :

یکی از سرداران مبارز هخامنشی ایران در سالهای پیش از میلاد. مورخین یونانی در چند جا نامی کوتاه از وی به میان آورده اند.

گردیه :

بانوی جنگجوی ایرانی. او خواهر بهرام چوبینه بود. فردوسی بزرگ از او به عنوان همسر خسروپرویز یاد گرده که در چندین نبرد در کنار شاهنشاه قرار داشته است و دلاوری بسیاری از خود نشان داده است.

هلاله :

پادشاه زن ایرانی که به گفته کتاب دینی و تاریخی بندهش (۳۹۱ یشتها + ۲۷۴ یشتها) در زمان کیانیان بر اریکه شاهنشاهی ایران نشست. از او به عنوان هفتمین پادشاه کیانی یاد شده است که نامش را همای چهرآزاد و همای و همون نیز گفته اند. او مادر داراب بود و پس از : وهومن سپنددتان ” بر تخت شاهنشاهی ایران نشست. وی با زیبایی تمام سی سال پادشاه ایران بود و هیچ گزارشی مبنی بر بد کردار بودن وی و ثبت قوانین اشتباه و ظالمانه به ثبت نرسیده است.

پوراندخت :

شاهنشاه ایران در زمان ساسانی. وی زنی بود که بر بیش از ۱۰ گشور آسیایی پادشاهی میکرد. او پس از اردشیر شیرویه به عنوان بیست و پنجمین پادشاه ساسانی بر اریکه شاهنشاهی ایران نشست و فرمانروایی نمود.

http://www.vatanfa.com/?s=زنان-برجسته-ایران-باستان
سارا گفته:

واااااااااااای که چقدر قشنگ بود عکساشم محشر بود چه اسمهای قشنگی داشتن پرین اریاتس خیلی خوشم اومد

ایران گفته:

خیلی جالب بود. این نشون می ده که در ایران باستان زن جایگاه بزرگی داشته. اما حالا چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مهرنوش گفته:

خوب بود ,اما قبلا تو سایت دیگه این مطالب رو خونده بودم خیلی بهتر می شد اگه شما کمی مفصل تر مطالب را بیان میکردید

alireza گفته:

migan ghabl az eslam ham dar iran hegab bude vali in aks ha intor neshun nemidan

——-
سلام علیرضا
عکسها ذوقین و دقیق نیستن

دختر آریایی(ایرانی ) گفته:

درود برایرانیان
زنده باد دختران و زنان ایران زمین
زنده باد بانو کاساندان بانو اتوسا و بانو ماندانا و تمامی بانوان و دختران ایرانی و پاینده باد خاک پاک ایران

ماندان گفته:

به اسم وایرانی بودن واصالت خودم افتخار می کنم

مهسا (دختر آریایی) گفته:

بادرود
به این که تو ایران به دنیا اومدم و در ایران زندگی می کنمو اجدادم ایرانی هستن واقعا می بالم

abolfazl گفته:

درود بر iran

abolfazl گفته:

سلام به همه . من عاشق iran هستم . ما باید به ایرانی بودن خودمون افتخار کنیم.

فخرالسادات وفاطمه گفته:

ایرانی بودن یک افتخاربزرگ برای هر ایرانی است

فاطمه گفته:

با درود چقدر زیبا بود زت زیاد

پگاه گفته:

خیلی خوشحالم که اسمم ایرانی اصیله و به هیچ وجه به عربی نمیشه تلفظش کرد به خاطر پ و گ

پارمیدا گفته:

خوشحالم که یک زن ایرانیم و اسمم هم ایرانیهو از پدرومادرم تشکر میکنم که یک اسم ایرانی برام انتخاب کردند

mohammad zakaria گفته:

خیلی خوب بود عکس های قشنگی هم داشت

کوروش کبیر گفته:

درود بر ایرانی و پارسی وبر هرکه برای ایران نامی آفرید
روحشان شاد و یادشان گرامی

مهسا(مادرانه) گفته:

من یه دوقلو دختر باردارم وبامطالبای شما دلم میخواد اسم بچه هامو وستا و آرتمیس بزارم از مطالب خوبتون واقعا ممنون

هلیا گفته:

ب ایرانی بودن نام خودم افتخار میکنم.
اگه مادر پدرم واسم اسم عربی میذاشتن حتما اسممو عوض میکردم.

bahar گفته:

زنده باد ایران و ایرانی،افتخار می کنم به اینکه بانوی ایرانی هستم…..

نگار گفته:

دستتون درد نکنه عالی بود

فرزندان کوروش بزرگ گفته:

واقعا به ایرانی ودختر ایرانی بودن افتخار میکنم وازین که همچون زنانی در تاریخ مابود ند خیلی خوشحالم

کلاغک گفته:

درود بر شما زیبا بود ممنون از مطالبتون استفاده بردیم…

پریا و پریناز گفته:

فقط میگیم زنده باد ایرانیان اصیل
تا ایران نباشد تن من مباد

sara گفته:

بسیارزیبابوددستمریزاد.من واسه شعرم دنبال چندتااسم زن درایران باستان می گشتم سپاس

آمیتیس گفته:

من به ایرانی بودنم افتخرمی کنم

یه دختر ایرانی گفته:

نقاشیها درست و تاریخی نیست رویای نقاش است که پوشاک امروزی را برای زنان باستانی تصویر کرده است
در ضمن زرتشتی دینی توحیدی است و قوانین خدا تغییر پذیر نیست جوانان باهوش و بادرایت ایرانی را نمی توان با نقاشی های زیبا به آدرس اشتباهی برد
من یه دختر ایرانی از دیار اشکانیان و با همان غیوری و هوشمندی اجدادم هستم و اینکه در این دوره چه پوششی دارم یا چه اسمی تفاوتی نمیکنه نمیذارم دشمن به کشورم تجاوز کنه چه خودش ، چه افکارش و چه فرهنگ و پوشش و آدابشون!!!!!

دختر ایرونی گفته:

واقعا بانوان ایرانی برجسته اند

ناشناس گفته:

دورد بر شیر زنان ایران خیلی زیبا و باوقاربودن
یادینا

غزل گفته:

من واقعا خوش حالم که ایرانی هستم
ولی ای کاش اسمم ایرانی بود

soheila گفته:

عالی بود. این مطالب نشون میده که ما لیاقت زندگی خوب را داریم. کافیه بدونیم که جایگاه ما رو پیشرفت صنعت کشورهای دیگه تعیین نمی کنه و اصالت خودمونو پیدا کنیم که واقعاَ قابل افتخاره…

★★★ M★★★ گفته:

واقعا قشنگ بود عالی عالی ،من خیلی خوشم اومد

مهدی گفته:

بسیار عالی

یه ایرانی گفته:

به راستی به خودم میبالم که در چنین کشوری به دنیا آمده ام و از نسل پاک شیرمردانی همچون کوروش بزرگ و داریوش و شیر زنانی همچون آتوسا و پانته آ هستم.

اریا دخت گفته:

عااااااااااااااااااااااااااالی بوووووووووووووود خوشحال میشم به وب منم سر بزنین

مهدی گفته:

واقعابرای یک ایرانی عزت وسربلندی واقتداره

تانیا گفته:

واقعا از مطالب جالب ممنونم

AtrinA گفته:

جذاب بود . از نظرات دوستان شگفت زده شدم . برام خیلی عجیب بود که چرا مدام دم از اصالت ایرانی میزنن . ما خیلی با اون موقع فرق کردیم . منظورم آداب و رسوم هامونه . از اینکه دینم اسلامه خوشحالم چون دینی هست که واقعا چیز درستی هست البته اگر روحانیون مون به نفع خودشون چیزی بهش بضافه نکرده باشن!
ایرانیان در زمان خودشون در حالی که مقید یک دین الهی بودند شادترین مردم زمان خودشون بودند . هر ماه جشن میگرفتن و فاصله طبقاتی شون فقط در زمان خسرو پرویز اوج گرفت . من نمیدونم ریشه اسمم دقیقا چیه؟ یه جا نوشته عبری و یه جا گفته آریایی هست اما در عبری رایج تر بوده .اسم اصلیم ساراست نه آترینا.
پی نوشت : درمورد بانو نگان و آپارنیک هم چیزایی بزارید اونا خیلی غرور برانگبز ترند.

سراج گفته:

خیلی خوش اومد واقعاقشنگه من ارزودارم به تحت جمشید که اسمم ایرانی شادی است وپیشرفت تحت جمشید زندگی خیلی خوب بود دختر وزن ایرانیم اخلاق ومهربان احترام خاک باعث پاک ایران

خاک ایران کفنم… گفته:

این مطلب رو جای دیگه مفصل تر گفته بود، زیبا بود اما بعضیاش بسیار کم بود.

پریسا گفته:

خیلی خوشحالم که ایرانیم……

میترا گفته:

بسیار عالی بود . بسیار خوشحالم که از نسل اقوامی هستم که هراران سال پیش نقش اجتماعی بکسان برای زنان و مردان را پذیرفته بودند . امیدوارم تا بتوانیم دوباره این فرهنگ غنی ایران باستان را در جانعه برقرار کنیم .
سپاس از شما

نغمه گفته:

با سلام مطالبتون بسیار جالب و تصاویر واقعا زیبا بودن اما با توجه به اینکه ما هرچه تصویر از زمان های گذشته داریم بیشتر در قالب مجسمه و کنده کاری روی سنگ هابوده و یا نقاشی هاشون با نقاشی های امروزی فرق داشته، این پرتره ها که به نظر با رنگ های امروزی کشیده شدن، اغراق آمیز به نظر می رسن. من فکر می کنم نقاش برداشت خودش رو از توصیف زیبایی زنان ایرانی در کتاب های تاریخی و به کمک تصاویر موجود روی کنده کاری ها نقاشی کرده. در هرصورت که باید بهش دست مریضاد گفت که بانوان ایرانی رو اینگونه زیبا به تصویر کشیده

سید مجتبی موسوی گفته:

با سلام من اول تشکر میکنم و دوم ی انتقاد کوچیک دارم آی خواهری که گفتی خوشحالم پدر و مادرم اسم ایرانی برام انتخاب کردن اگه اسمم عربی بود عوض میکردم بدون که اصالت آدم رو اسمش مشخص نمیکنه منش انسان مشخص میکنه درست اینها بانوان برجسته ایران باستان هستن اما زنان در ادیان بزرگ الهی جایگاه ویژه ای دارند

حامد گفته:

سلام، من هم ایرانی هستم، ولی ایرانی بودن خالی رو بدون انسان بودن افتخاری نمیدونم که هیچ، ننگ هم میدونم، اینکه فردی صرفا ایرانیه پس خوبه که کمالی محسوب نمیشه و حرف غلطیه، تو ایرانیا خائن کم داشتیم؟ مسعود و مریم رجوی یکیش، اگه همین شاهان بی کفایت ما نبودن، امروز خیلی از این مکان هایی که اخ میگیم بهشون جزء ایران بودن ، همین بحرین تا۵۰سال پیش واسه ایران بود، این خانمهایی که شرح زدین واقعا چه کمالاتی داشتن بجز زن و دختر فلان شاه بودن؟ کلمه ای از خوبی های اخلاقی، داستانهای آموزنده و…در زندگیشون نیست که من بخوام به عنوان یک انسان اونهارو الگوی خودم و نامگذاری فرزندانم کنم … ملت ما اخلاق نیک هست، اگر این اخلاق در عرب یا افغانی یا امریکایی پیدا شه، برادر منه، اگر در ایرانی پیدا نشه با من بیگانه است، پس خوشحال برای ایرانی بودن یا اسم ایرانی داشتن یا نداشتن نباشین، اون وقتی که همه رو با هر ملیتی دوست داشتین و خودبرتربین نبودین و اخلاق الهی داشتین خوشحال باشین… ان اکرمکم عندالله اتقاکم…