حمله اعراب به ایران

با توجه به دامنه دار بودن این بحث حمله اعراب به ایران توجه شما رو به ذکر دو نکته ضروری جلب میکنم که غالا دوستا توجهی به این مطالب ندارند:

 این را باید در نظر بگیرید که کسی ادعای این را ندارد که مهاجمینعرب به ایران  کشتار یا غارت نداشتند هر جنگی داری چنین شرایطی است و این امر حمله را نیز اسلام ناب محکوم میکند چون پایه جنگ در اسلام دفاع است و متجاوز محکوم است ولی حرف این است که ..

انان که به اولیای خداوند رحم نکرده و حتی باعث شهادت دختر پیامبر شدند را نمیتوانید مسلمان نامید و فقط به ظاهر و اسم مسلمان بودند که همه این را میدانند و این تجاوزی از جانب انها و اعراب گمراه حامی انها انجام شده که انهادر اسم مسلمان بوده اند ولی خارج از اسلام و به دنبال غنیمت و دنیا و این حمله توسط انها انجام شده نه به وسیله اسلام اصیل لطفا در بحث خود بین اسلام و متجاوزین عرب فرق قائل بشوید تا مخاطب دچار اشتباه نشود و این جنایات را از چشم اسلام نبیند چون که خود اسلام هم از این گمراهان ضربات زیادی خورده

============

دوم: دوستان که استنادهای خود را به تواریخ نویسها میکنند باید چند نکته را در نظر بگیرند ۱ نزدیکترین تاریخ نویس به ان دوره طبری است که به گفته خود او هرچه را که میشنیده بدون کمک وکاست منتقل میکرده و این را هم در نظر بگیرید که منابع طبری نقلی بوده و انجه را از مردم نقل شده و سینه به سینه امده نقل کرده و خوب خود شما اخلاق ایرانیان را در نقل ماجرها میدانید به هر حال طبری بعد از گدشت ۳۰۰ سال از گذشت موضوع اقدام به حمع اوری تواریخ نموده انا هم از نقلها نه نوشته ها فرض کنید شما بخواهید تاریخ نادری را اکنون بدون منبع کتابی فقط ار سوال کردن از مردم بنویسدی حود دیگر فکر کنید چه میشود ۲ اسلام تنها اجازه داده در صورت حمله مسلمان از خود دفاع کند و خداوند متجاوز را دوست ندارد اگر در زمان مولای متقیان علی(ع) جنکی در ایران رخ داده و خلیفه علی(ع) ان را سرکوب نموده باید توجه داشته باشید در ان زمان ایران جز قلمرو اسلام محسوب میشده و هر قیامی به معنای حمله به مسلمین بوده و مولا برحسب دفاع دستور به مقابله میداده پس اگر بخواهیم منصفانه به موضوع برخورد گنیم باید تمام شرایط و شواهد را تحت نظر بگیریم

http://www.vatanfa.com/?s=حمله-اعراب-به-ایران