تفریحات نوروزى‏

تفریحات نوروزى‏

«مافروخى درباره علت احداث سوق الامیر گفته است: عضد الدوله هنگام کودکى در اصفهان همه ساله مى‏دید که مردم اصفهان در ایام عید نوروز از خرد و کلان، زن و مرد با اثاثه و وسایل در دروازه خور بازار جرین گرد مى‏آیند و یکى دو ماه با خوشى و نشاط کامل و انواع تفریحات و شادکامیها بسر مى‏برند و بازارهاى گوناگون (و شاید نمایشگاهها) توأم با سرور و شادى بپا مى‏سازند.

عضد الدوله را این نشاط و پایکوبى مردم، در ایام نوروز بسیار خوش مى‏آمد، چون به پادشاهى فارس رسید با خاطره‏اى که از نوروز اصفهان داشت، دستور داد چنان محلى در شیراز ایجاد کنند تا مردم شیراز و نواحى در ایّام نوروز همان مراسم معمول در اصفهان را در آنجا بپا دارند … «۲»» به این مناسبت سوق الامیر با کیفیتى که ذکر شد به وجود آمد، ابن حوقل مدت بازار اصفهان و عیش و سرور مردم را در عید نوروز هفت روز نوشته است … «۳»»

راجع به جشن نوروزى و مراسم آن نه تنها شعرا و نویسندگان عصر سامانیان و غزنویان مطالب بسیار گفته و نوشته‏اند، بلکه در آثار دیگر شعرا، تا عصر حاضر نیز اشاراتى به این عید و مراسم آن شده است:

حافظ نیز در یکى از غزلهاى معروف خود، به نسیم بهارى و دولت ناپایدار میر نوروزى اشاره مى‏کند.

ز کوى یار مى‏آید نسیم باد نوروزى‏

ازین باد ار مدد خواهى چراغ دل برافروزى‏

سخن در پرده مى‏گویم، چو گل از غنچه بیرون آى‏

که بیش از پنج روزى نیست حکم میر نوروزى‏

______________________________
(۱). دایره المعارف فارسى، ص ۴۹٫

(۲). مافروخى: محاسن اصفهان، ص ۹۳٫

(۳). ابن حوقل: صوره الارض، ص ۳۱۰ به نقل از شاهنشاهى عضد الدوله، ص ۱۳۸٫

http://www.vatanfa.com/?s=تفریحات-نوروزى‏