معتقدات مذهبی آیین مزدیسنا(مزدایی) در ایران باستان

معتقدات مذهبى‏

آیین مزدیسنا

در ایران باستان چون زندگى تخته‏قاپو و عشیره‏اى وجود داشت و اقوام و طوایف متعددى در آن زیست مى‏کردند، معتقدات مذهبى واحدى حکومت نمى‏کرد؛ چنانکه به گفته هرودت، معتقدات «سکاها» با عقاید «پارسیها» اختلاف فراوان داشت.

همچنین بین مذهب پارسیها یعنى سکنه قدیمى ناحیه فارس با عقیده مذهبى سکنه شرقى ایران اختلاف فاحش وجود داشت و ما از جزئیات عقاید این اقوام اطلاع صحیحى نداریم.

چون خوشبختانه مجموع تعالیم آیین مزدایى و نظریات اصلاحى زردشت در کتاب اوستا مندرج است، ما مى‏توانیم اطلاعات کافى از آیین مزدیسنا (مزدایى) کسب کنیم.

به عقیده عده‏اى از مستشرقین، مزدائیسم میراث عهد قدیم و دوره‏هایى است که هند و ایرانیان و حتى هند و اروپاییان زندگى مشترکى داشتند. دلیل این مطلب اینکه در ریگ‏ودا و در اوستا عقاید مشابهى پیدا مى‏شود که بیشتر با عبارات مشابهى ذکر شده‏اند.

در آیین مزدیسنا ابتدا بیش از یک خدا که اهورامزدا نام داشت، وجود نداشت، و شاهان ایران برترى او را بر سایر خدایان تأیید مى‏کردند و او در واقع خداى خرد بود و بر آسمانها و سراسر کاینات فرمان مى‏راند. پس از اهورامزدا به خدایان کوچکترى نیز معتقد بودند که آنها را ایزدان مى‏نامیدند و مظهر قواى طبیعت یعنى آب، آتش، خورشید، باد، ماه، آسمان و زمین و غیره بوده‏اند. هریک از عناصر مقدس نامبرده به نحوى خاص مورد پرستش قرار مى‏گرفت و با خواندن سرودهاى مخصوص و اهداى قربانیها و ریختن شراب و شیره بعضى از نباتات معطر مهر و محبت آنان جلب مى‏شد.

http://www.vatanfa.com/?s=معتقدات-مذهبی-آیین-مزدیسنا(مزدایی)-در-ایران-باستان
mazdaee گفته:

خیلی جالب بودممنون………