هدف لشگرکشی جنگهای عهد باستان

هدف لشکرکشیها

جنگهاى عهد باستان اغلب توأم با خونریزى و عملیات تخریبى شدید بود. هرودت ضمن گفتگو از پادشاهى آلیات‏  و مناسبات او با «سیاگزار» و «دیوکس» پادشاه قوم ماد، از لشکرکشى او به ناحیه «ملط» سخن مى‏گوید و مى‏نویسد:

… وقتى که آلیات به سرزمین ملط مى‏رسید خانه‏هاى دهات را ویران نمى‏کرد و آنها را دستخوش شعله‏هاى آتش نمى‏ساخت، درهاى خانه‏ها را از جا نمى‏کند و همه‏چیز را برجاى خود باقى و برقرار مى‏گذارد و فقط میوه‏هاى درختان و محصول زمین را دستخوش غارت مى‏کرد و از همان راهى که رفته بود بازمى‏گشت …

علت اینکه پادشاه لیدى خانه‏ها را ویران نمى‏کرد این بود که اهالى ملط پناهگاههاى خود را از دست ندهند و به زراعت و بذرافشانى ادامه دهند تا پادشاه لیدى بتواند در مهاجمات بعدى حاصل رنج و نتیجه زحمت آنها را به یغما برد …

در جاى دیگر هرودت مى‏نویسد:

موقعى که کرزوس به امید شکست دادن کورش تصمیم گرفت به «کاپادوکیه» لشکرکشى کند، یکى از عقلاى قوم به او چنین گفت: «اى پادشاه تو خود را براى جنگ با مردمى آماده مى‏کنى که شلوارهاى چرمى گشاد دربر دارند و بقیه لباس آنان نیز چرمى است؛ مردمانى که کشور آنان شنزار است و نمى‏توانند هرچه مى‏خواهند براى روزى خود بیابند … مردمانى که شراب نمى‏نوشند و به‏جاى آن آب مى‏آشامند و انجیر و دیگر چیزهاى خوب براى خوردن ندارند. در این صورت اگر تو بر آنها چیره شوى از کسانى که هیچ‏چیز ندارند چه چیز مى‏توانى به دست آورى؟ اگر برعکس تو مغلوب شوى، امتیازاتى را که از دست مى‏دهى در نظر مجسم کن. وقتى آنها مزه لذایذ کشور ما را چشیدند به آن دل مى‏بندند و دیگر نمى‏توان آنها را بیرون راند.»

در جنگ با یونیها سران سپاه داریوش به یونیها چنین گفتند: «مردمان یونى! اکنون موقع آن فرارسیده است که شما خدمتى درخشان براى اجراى اراده پادشاه انجام دهید؛ هریک از شما باید سعى کند همشهریان خود را از متحدین دیگر جدا کند» «۱۱۰» سپس نمایندگان سپاه داریوش، خطاب به یونیها مى‏گویند که اگر به‏جاى نفاق‏افکنى و تسلیم در مقابل قواى داریوش راه جنگ پیش گیرند و مغلوب شوند «همگى به اسارت خواهند رفت، فرزندان آنان عقیم خواهند شد، دختران آنان به باختریان منتقل خواهند گردید و سرزمین آنان به ساکنان جدیدى تسلیم خواهد شد.» «۱۱۱» ولى سران یونى پس از مشاوره و گفتگو حاضر به خیانت نشدند و به اندرز «یونیزوس» جنگ را بر قبول اسارت و بندگى ترجیح دادند. هرودت در صفحات بعد مى‏نویسد پارسها پس از پیروزى «… زیباترین پسران را برگزیدند و آنان را عقیم کردند و از صورت مردانى بارور به صورت خواجگانى بى‏ثمر درآوردند. زیباترین دختران را به دربار پادشاه بزرگ انتقال دادند و شهرها و معابد را آتش زدند …»

 ——————————–

تاریخ اجتماعى ایران    ج‏۱    ۴۳۳     هدف لشکرکشیها ….. ص : ۴۳۳

http://www.vatanfa.com/?s=هدف-لشگرکشی-جنگهای-عهد-باستان