داریوش بزرگ می گوید…

به خواست اهورامزدا چنان کسی هستم که راستی را دوست هستم، بدی را دوست نیستم. نه مرا میل است که شخص ضعیف از طرف توانا به او بدی کرده شود. نه آن مرا میل است که شخص توانائی از طرف ضعیف به او بدی کرده شود.

مرد دروغگو را دوست نیستم. تند خو نیستم. آن چیزهائیرا که هنگام خشم بر من وارد می‌شود سخت به اراده نگاه می دارم.

 

نه مرا میل است که مردی زیان برساند. نه حتی مرا میل است که مردی زیان برساند. نه حتی مرا میل است اگر زیان برساند کیفر نه بیند.

مردی آنچه بر علیه مردی بگوید آن مرا باور نیاید، تا هنگامی که سوگند هر دو را نشنوم.

آنکه را نافرمان می بینم و آنکه را غیر نافرمان می بینم و انکه را غیر نافرمان می بینم، آنگاه نخستین کسی هستم با هوش و فرمان و عمل، چون نافرمان و غیر نافرمان را می بینم، بیاندیشم.

هنرهائی که اهورامزدا بر من فرو فرستاد، و توانستم آنها را به کار برم، بخواست اهورامزدا آنچه بوسیلۀ من کرده شده با این هنرهائیکه اهورامزدا بر من فرو فرستاد کردم.

ای مرد، نیک آگاه ساز که من چه جور آدمی هستم و هنرمندیهایم از چه نوع و برتری ام از چه نوع می باشد! آنچه به گوش تو رسید برای تو دروغ ننماید! آنچه را که بتو دستور داده شده بشنو!

(گزیده ای از متن کتیبه داریوش بزرگ در نقش رستم، آراگاه داریوش)

http://www.vatanfa.com/?s=داریوش-بزرگ-می-گوید…
دختر آریایی(ایرانی) گفته:

واقعا سخنان ارزشمندین.یادش بخیر عید پارسال که رفته بودیم نقش رستم و پاسارگاد و تخت جمشیداز این همه زیبایی گنگ شدم صدامم در نیومد بیچاره راهنمای یه پیرمرد مهربون بود و چکیده این کتیبه هارو با همون زبان پارسی میخی میخوند و توضیح میداد همه رفتن رو کرد به من گفت دخترم میخوای دوباره برات توضیح بدم ؟؟؟منم از خدا خواسته منتطر همین بودم دوباره اون سخنان پر مفهوم رو برام بخونه خلاصه کلی احساس غرور کردم آخه خیلی با غرور توضیح میداد آدم موبه مو به حرفاش گوش میداد دلش میخواست دوباره بشنوه
مطمئن باشید کورش و داریوش بزرگمردای جاودان تاریخ ایرانند وگرنه در تاریخ هرکسی با توجه به کاری که کرده ماندگار مونده مثل چنگیز مغول که جنایت هاش ماندگار موند .
پدر ما هم با بخشش و دید بزرگی که داشتی ماندگار موند.

پارسه گفته:

درودبرشما
بسیار زسبا بود سپاسگذارم

ناشناس گفته:

ما ایرانیان واقعا باید به این مردان پر افتخارمان افتخار کنیم