دانلود مستند در جستجوی کوروش

فرشته گفته:

سلام چرادانلودنمیشههههههههههههههههههه

پاسخ سهیل:

چرا میزنی؟؟؟؟