پارسی باستان (میخی) + نام خود را به زبان میخی ببینید

دعای داریوش

فارسی باستان به الفبایی نوشته شده است که میخی نامیده می شود
ظاهراً داریوش بزرگ دستور داده است که الفبایی برای فارسی باستان ساخته
و این زبان بدان نوشته شود .

در ادامه معرفی یک سایت برای تبدیل نام به زبان پارسی باستان (میخی)

میخی

الفبای فارسی باستان از الفبای اکدی و الفبای
اکدی از الفبای سومری گرفته شده است . این الفبا ۳۶ حرف ، ۲ واژه جدا کن ،
۸ اندیشه نگار و نشانه هایی هم برای نشان دادن اعداد داشته است که تنها
برخی از آنها به جای مانده است . هریک از حرفهای الفبای میخی به جز سه
حرفی که برای نشان دادن مصوتها به کار می رود مصوتی هم همراه دارد به
همین علت الفبایی هجایی است .الفبای فارسی باستان از چپ به راست نوشته
می شود و پس از هر حرف یک واژه جدا کن گذاشته می شود.
نحوه رمز گشایی خط میخی فارسی باستان
خط میخی فارسی باستان پس از انقراض دولت هخامنشی از رواج افتاد و خواندن آن فراموش شد؛ تا
اینکه ، اخبار و گزارش هایی که جهانگردان و سیاحان اروپایی از اوایل قرن هفدهم میلادی به این سوی، به هنگام سیر و
سیاحت در شرق و بازدید از ویرانه های تخت جمشید ، فراهم کرده بودند، توجه دانشمندان اروپایی را به آن جلب
نمود. در قرن هجدهم میلادی ،چندین کتیبه به خط میخی فارسی باستان در اروپا منتشر شد ، از آن جمله است
جهانگرد معروف فرانسوی ، Chardin که ، شاردن ( DPC ) رونوشت کامل یکی از کتیبه های داریوش در تخت جمشید
Count در سال ۱۷۱۱ ، آن را منتشر کرد ؛ همچنین کتیبه ای از خشایارشا بر روی گلدانی از سنگ مرمر که کنت کایلوس
در سال ۱۷۶۲ ، گزارشی درباره آن به محافل علمی آن روزگار ارائه نمود . ، Caylus
رونوشتهای دقیقتری از کتیبه سه زبانی تخت جمشید تهیه کرد و Carsten Niebuhr در سال ۱۷۶۵ ، کارستن نیبور
پس از بازگشت از شیراز ، در سال ۱۷۷۸ ، به انتشار آن پرداخت . نیبور از بررسی این اسناد به خوبی دریافت که ، کتیبه
ها از چپ به راست و به سه گونه نظام خطی کاملا متفاوت از هم نوشته شده اند . چند صباحی بعد ؛ در سال ۱۷۹۸ م ؛
نشان
پی برد که این سه نظام خطی متفاوت در کتیبه ها ، در حقیقت ، Olav Gerhard Tychsen اولاف گرهارد تیخسن
مبین سه زبان مختلف هستند و نشانه میخ مانند موربی که در ساده ترین نوع این سه شیوه کتابت به طور منظم پس از
چند علامت تکرار می شود ، ظاهرا نشانه مقسم کلمات بوده است . اما او ، به اشتباه ، این کتیبه ها را متعلق به دوره
مستقل از تیخسن ، علامت واژه جداکن را در Friedrich Munter اشکانیان دانست . در سال ۱۸۰۲ م ؛ فردریش مونتر
این کتیبه ها تشخیص داد و تصور کرد که ، گروهی از نشانه هایی که در این سنگ نبشته ها بیشتر از نشانه های دیگر
دلالت می کند . او از روی برخی از قراین احتمال داد که « شاه شاهان » و « شاه » تکرار می شود ، احتمالا بر مفهوم
کتیبهها متعلق به دوره هخامنشی هستند . علیرغم مساعی مستمر این دانشمندان و چند تن دیگر ، هنوز پیشرفت واقعی
Georg Friedrich در گشودن رموز خط میخی فارسی باستان حاصل نشده بود ، تا اینکه گئورگ فردریش گروتفند
آلمانی ، در سال ۱۸۰۲ ، به این کار همت گماشت . Grotefend
شروع کرد و دیری نگذشت ( XPE و DPA گروتفند کار خود را با تطبیق و مقابله دو کتیبه از تخت جمشید ( کتیبه های
که به موفقیتی چشمگیر دست یافت . او نیز ، تصور کرد که کتیبه ها به سه شیوه خطی متفاوت نوشته شده اند ، میخ
مورب در آنها علامت یا نشانه واژه جداکن است ؛ کتیبه ها به پادشاهان هخامنشی تعلق دارند و اساسا حاوی اسامی و
القاب این پادشاهان اند ، و زبان ساده ترین نوع این نبشته ها – که در اصل به فارسی باستان بود – شبیه و همانند زبان
اوستایی است . او همچنین ، احتمال داد که القاب و عناوین پادشاهان هخامنشی مشابه القاب پادشاهان ساسانی است و
X » : به این صورت معلوم شده بود sacy Silvestre de القاب پادشاهان اخیر در آن زمان ، توسط سیلوستر دوساسی
« شاه بزرگ Y شاه بزرگ ، شاه شاهان ، شاه ایران و انیران ، پسر
پیش از ذکر جزئیات مربوط به نحوه کار گروتفند ، برای سهولت مقایسه ، آوانوشت دو کتیبه ای که اساس کار او در
رمز گشایی خط میخی فارسی باستان بود ، در ذیل ارائه می شود :
گروتفند در حال بررسی و رمز گشایی دوکتیبه داریوش بزرگ و خشایارشا در گنجنامه همدان

XPa * کتیبه خشایارشا
DPa +کتیبه داریوش
x shayArshA *
DArayavaush+
xShAya”iya vazarka *
xShAya”iya vazarka+
xShAya”iya xShAya”iyAnAm*
xShAya”iya xSAya”iyAnAm+
DArayavauSh xShAya”iyahyA *
viShtAspahyA+
Puca HaxAmaniShiya *
Puca HaxAmaniShiya +
(haya imAm tacaram akuanush)+
گروتفند به روشنی دریافت که در این دو کتیبه گروهی از نمادها عینا تکرار می شود و گروهی دیگر
با هم تفاوت دارد . بنابراین ؛ نتیجه گرفت که کتیبه ها متعلق به دو پادشاه هستند ؛ گروهی از نشانه
است و گروهی که با هم تفاوت « شاه » هایی که عینا یا با جزئی اختلاف تکرار می شود ، معرف کلمه
دارد ، بر اسامی این دو شاه دلالت می کند . بر پایه این استدلال و نیز ، بر اساس الگوی یاد شده
کتیبه های ساسانی ، او از این دو نبشته ، کتیبه دوم ، یعنی کتیبه خشایارشا را ، موقتا ، به صورت زیر
ترجمه کرد :
« شاه را پسر ، هخامنشی Y ، شاه بزرگ ، شاه شاهان X »
در سنگ نوشته اول ، نخستین کلمه ای Y بر اساس این تصور بود که واژه « شاه را پسر Y » ترجمه
بود که کتیبه با آن شروع می شد و به نظر می رسید نام پادشاهی باشد که کتیبه به نام او نوشته
با یک لاحقه اضافی « شاه شاهان » شده است ، اما همین نام در کتیبه دوم در جایگاهی پس از عنوان
به کار رفته بود . به همین دلیل ، او تصور کرد که این واژه از طریق همین لاحقه اضافی با واژه بعدی ،
داشت ، ارتباط یافته است . علاوه بر این ، گروتفند متوجه شد نامی که کتیبه اول « پسر » که مفهوم
قرار گرفته است . از سوی دیگر ، در « شاه X » با آن آغاز می شود ، در کتیبه دوم در جایگاه نام پدر
کتیبه دوم پس از نام پدر کلمه شاه به کار رفته ، در حالی که در کتیبه اول پس از نام پدر ، این کلمه
استعمال نشده بود . از این امر او نتیجه گرفت که ، این دو کتیبه متعلق به پدر و پسری است که هر
دو شاه بودند ، اما پدربزرگ پسر، شاه نبود. بنابراین، او در فهرست شاهان هخامنشی که از روی
منابع یونانی به دست آمده بود، به دنبال نام پدر و پسری گشت که دارای مشخصات فوق باشند.
در میان پادشاهان هخامنشی، نام کوروش و کمبوجیه از یک سو، و نام داریوش و خشایارشا از دیگر
سو، می توانست مشمول این احتمال باشد. از این اسامی، گروتفند نام کوروش و کمبوجیه را کنار
گذاشت؛ چون تصور می کرد این دو نام باید با حروف یکسانی شروع شوند ، در حالی که اسامی
مذکور در کتیبه ها با دو حرف مختلف شروع شده بودند. البته، در اینجا یک تصادف محض به یاری
او شتافت؛ چون نام کوروش و کمبوجیه در خط فارسی باستان بنا به پاره ای از دلایل کتابتی با دو
حرف مختلف شروع می شوند . به هر حال ، مجموع این دلایل گروتفند را به این عقیده رهنمون

گشت که نویسنده کتیبه دوم باید خشایارشا باشد و نویسنده کتیبه اول پدرش، داریوش، که پدر او
گشتاسب ( ویشتاسپ ) عنوان شاه نداشت . مرحله بعدی ، تعیین ارزش آوایی این علایم به عبارت
دیگر تلفظ پارسی باستان این اسامی بود . در این مورد ، گروتفند به صورت این اسامی در متون
متاخر ایرانی توجه کرد و ارزش آوایی کلمات مورد بحث را به صورت زیر مشخص نمود :
▪ گونه صحیح اسامی در کتیبه ها ● تلفظ پیش نهادی گروتفند
▪ V – i – sh- T – a – S – p g-o-sch-t-a-s-p
▪D – A – R – Y – V – U – sh ▪d-a-r-h-e-u-sch
▪X – sh- Y – A – R – Sh – A ▪Kh-sch-h-a-r-sch-a
بدین ترتیب، گروتفند توانست ارزش آوایی ۱۵ نشانه از حروف خط میخی فارسی باستان را معین کند . البته، بعدها،
« بزرگ » معلوم شد که از این ۱۵ حرف ، فقط ارزش آوایی ۱۰ حرف صحیح بوده است . علاوه بر سه نام یاد شده، لغات
تنها کلماتی بودند که گرتفند به درستی آنها را تشخیص داد و بعدها، در سال ۱۸۱۵ ، نام کوروش را در کتیبه « شاه » و
شناسایی کرد . CMA مرغاب
پس از تلاش های گروتفند ، به دنبال یک وقفه نسبتا طولانی ، در امر رمز گشایی، خط میخی فارسی باستان، دانشمندان
« شاه شاهان » دانمارکی در عبارت R. Rask دگرباره ، به این کار اهتمام ورزیدند . در سال ۱۸۲۶ م؛ راسموس راسک
اوستا شناس فرانسوی توانست ارزش O. Burnouf لاحقه اضافی جمع را شناسایی کرد. در سال ۱۸۳۶ م؛ اوژن بورنوف
آوایی تعداد زیادی از حروف فارسی باستان را در یکی از کتیبه ها مشخص کند. او در سال ۱۸۳۹ ، پی برد که تعدادی از
i را شناسایی کرد. او در سال ۱۸۳۹ ، پی برد که تعدادی از صامت ها فقط پیش از مصوت a صامت های متصل به مصوت
در ؛ Hinks و هینکس H. Rawlinson به کار می روند؛ در سال ۱۸۴۶ ، راولینسون u و تعدادی دیگر پیش از مصوت
به همراه u یا i هر یک مستقل از دیگری دریافتند که این صامتها هر کدام یک مصوت Oppert سال ۱۸۴۷ ، اوپرت
دارند.
را در کتیبه های فارسی باستان روشن کرد و ، یادآوری نمود که صامت au و ai اوپرت همچنین، ساخت آواگروه های
در خط فارسی باستان پیش از واج های انسدادی به کتابت در نمی آیند. بدین تریتیب ، رمز خواندن n و m های غنه
خط میخی فارسی باستان گشوده شد و نهایتا، راه برای خواندن خطوط میخی دیگر و به تبع آن دستیابی به ادبیات غنی
بین النهرین هموار گشت.

مبدل نام از انگلیسی به زبان پارسی باستان (میخی)

http://www.vatanfa.com/?s=پارسی-باستان-(میخی)-+-نام-خود-را-به-زبان-میخی-ببینید
فاطمه گفته:

خوبه

سیدمحمدصادق سجاد گفته:

خیلی خوبه ومن استفاده ی زیادی ازاین وب سایت بُردم.

thank you very much………………………

بلبل گفته:

به نظر من عالیه.فقط رمز گشایی اعداد میخی را هم در سایت قرار دهید.

حسین گفته:

خوب و خواندنی است متشکرم

محسن گفته:

بیو گیمه بخه

فریاد گفته:

خیلی عالی بود ممنون اگه بخواهیم مجموعه تبذیل رو تو وب خودم بزارم یا تو فلش بریزم چکار کنم ممنون میشم راهنمایی کنی و ذکات علمتو به من فقیر بدی.

ناشناس گفته:

من که خطه میخی را یاد دارم از این جور چیزا نمیخوام

مسعود گفته:

سپاس. جاوید باد پاسارگاد . درود بر شاه گردون پادشاه کوروش بزرگ

محمدرضا اباذری گفته:

باسلام.لطفا”حروف فارسی را با معادل های آن در خط میخی برای یک پژوهش نیاز دارم در صورت امکان به ایمیل من ارسال کنید با تشکر .اباذری

مصطفی فرهی گفته:

الف بای میخی رابرای ایمیل بفرستید

یک مطن پرست گفته:

اگه میشه حروف فارسی را با معاد های ان در خط میخی رو به ایمیلم بفرستین ممنون

عسلی گفته:

ممنون از این کارت.راستش من طراح گرافیستم و دارم یه تقویم رومیزی به شکل نقش برجسته های هخامنشی البته بصورت تندیس طراحی میکنم.واقعا به این الفبا نیاز داشتم.خیلی ممنونم

مهسا گفته:

چقد خوب خیلی ممنون از سایتتون من که خیلی خوشم اومد!

آرین گفته:

خیلی خوب بود ولی اگر رمز گشایی هم بود خوب تر می شد

مریم گله گفته:

سلااام.میشه برام این ۲تااسموبه میخی میل کنید؟مریم سامان مرسیییییییی

مهسا (دختر آریایی) گفته:

چیز جالبی بود ممنون

sara گفته:

میخواستم اسم زینب مغاری را به خط باستانی ایمیل کنید لطفا فوری مرسسسسسسسسسسسسی

kamyar گفته:

salam
momkene esme KAMYAR ro baram be mikhi tabdil konido be mailam befrestid moteshakkeram 🙂

محمد گفته:

سلام میشه اسم صبا رو به خط میخی تبدیل کنید و برام بفرسین؟ ممنونم

عباس گفته:

واقعا ممنون افرین که اسالت خودتون رو فراموش نکردید.من عاشق اریایا هستم.اگه میشه لطف کنید خط میخی رو با حروف فارسی برام ایمیل کنید؟خواهش میکنم .میخام خط پدرانمان مردان بزرگ هخامنشی یاد بگیرم.ممنون میشم

دختر آریایی(ایرانی) گفته:

اصالت با صاده
میخام هم میخوامه
میگم برادر !شما فارسی با همین حروف خودمونو فول شو میخی پیشکش
پ

ساناز گفته:

عالیه.

فاطمه گفته:

مرسی خیلی عالی بود واییییییییییی چقدر حروفاشون سخت بوده بیچاره ها

ramin گفته:

دمتون داغ

ستاره (***مهسا***) گفته:

من خیلی دنبال حروف کامل میگشتم ممنون

شیوا گفته:

خیلی جالب بو مرسی

علیرضا شوکت جلیل گفته:

اگه میشه حروف فارسی را با معاد های ان در خط میخی رو به ایمیلم بفرستین ممنون.

Meysam گفته:

لطفا کلمه مادر روبه زبان میخی واسم میل کنید
باتشکر

فاصله گفته:

خیلی خوبه

فاطمه(آریانا) گفته:

سپاس ازسایت بسیارخوبتون

farzad گفته:

اگه میشه حروف فارسی را با معاد های ان در خط میخی رو به ایمیلم بفرستین ممنون.

رحمان گفته:

خیلی عالی بود .راستی کتیبه های میخی رو رمز گشایی هم میتونی بکنی؟

هديه گفته:

خیلی خوب بود

یکی گفته:

مرسی از شما

علی گفته:

چطوری میشه دانلودش کرد

shp گفته:

سلام میشه اسم پگاه و شایان و به خط میخی برام ایمیل کنید..
ممنون

ستایش احمدی گفته:

لطفا حروف کامل خط میخی را بگذارید

مرتضی گفته:

سلام
مادر به زبان هخامنشی جی میشه?

ناشناس گفته:

سلام فرزاد به خط میخى چى میشه

سعیده گفته:

سلام.لطفا اسم روشا ویوسف وسعیده روبه میخی واسم میل کنید.ممنونم

ندا گفته:

لطفأ تبدیل اسمهاى ندا و امیر را به خط میخى میخواستم ، اگه ممکنه برام ایمیل کنید
ممنون

ناشناس گفته:

سلام نامهای بردیا وارش وحمید به میخی بفرستید

پارمیدا گفته:

خیلی ممنونم بابت اطلاعات بی نظیرتون

ناشناس گفته:

خوبه

مصطفی گفته:

عالیه

علی احمدی گفته:

میشه بفرمایید چطور میتونم اسامییه مورد نظرم را به خط میخی دریافت کنم؟

لیلا گفته:

سلام میشه لطف کنید و اسم لیلا و غلامرضا رو به خط میخی برام بفرستین. ممنون

Samira گفته:

لطفا اسم بردیا به میخى برام بفرستید

فرشته گفته:

لطفا اسم فرشته را به خط میخی ایران باستان بنویسید

delara گفته:

سلام
لطفا نام های دل آرا و امیر را به زبان میخی برام بفرستین.ممنون میشم

میلاد گفته:

لطفا اسم میلادو ب زبان میخی تبدیل کنید

علی اصغر گفته:

عالیه ممنون

نگین گفته:

من ازمطالب شمااستفاده میکنم،رشته ی تخصصی من تاریخ هستش لطفامنابع روذکرکنید

زیبا گفته:

لطفا یکمو قشنگ ته!!!!!!! واه این چه دست خطه!!!!!!!!!هه هه!!!!!!!!!!!!!!!♥♥♥دوستتوندارم♥♥♥

زیبا گفته:

♥♥♥دوستتوندارم♥♥♥♥♥♥ممنون♥♥♥

پوریا و آرین گفته:

سلام لطفا این دو تا اسم رو به زبان میخی بفرستین با تشکر

فردین گفته:

درود.میشه کلمه مادر رو به زبان پارسی برام بفرستید.سپاس

ali گفته:

لطفا اسم علی وعاطفه رو با زبان میخی برام بفرستید

عليرضا گفته:

زنده باد تمدن ایرانی
مرده باد تمدن عرب

محمد اسدی گفته:

والا حقیقتش دوبارکلیک کردم. مینوییه.شروع دانلود ولی بلافاصله قطع میشه
و دانلود نمیشه. بنده هم یه کم معلوماتم کمه . لطفا راهنمایی م کنید
با تشکر قلبی

مهتاب گفته:

بسیار بسیار عالی بود به لطف شما من به خاطر این مطالب کلی بیست گرفتم وتو مدرسه هم واسه خودم یک پا باستان شناس شدم واقعا متشکرم

مهتاب گفته:

ابتدا سلام سپس باید عرض کنم که بسیار بسیار عالی بود

negin گفته:

اسم نگین به خط میخی چی میشه دقیقا؟ میشه کلا هر حرف روواسم بفرستید؟ممنون میسم…اینم ادرس اینستا:dokhtare__koorosh

ناشناس گفته:

بنام یزدان پاک .
زنه هستیم وزندگی میکنیم بانام ایرانمان درودبرکوروش بزرگ ننگ براعراب

fardin گفته:

سلام اگه میشه کلمه پدر و مادر رو واسم میل کنید.ممنون

مهلا گفته:

اصلا خوب اموزش ندادین

ناشناس گفته:

اموزش خط میخی عین فارسی دررایانه ایا شدنی هست

Ela گفته:

سلام پدر و مادر رو میشه برام بفرستین
یا آتا آنا
به خط میخی
ممنون میشم

Sahar گفته:

سلام
لطف کنید حرف میخی رو با ترجمه فارسی برام ارسال کنید

مهدی گفته:

دوست عزیز . تمام نوشته های شما با همدیگر مغایرت دارد . در پایین به کلمه خدا و کلمه کشور توجه کن . اما چنین علامتی در کتیبه بالا که همان دعای کورش میباشد موجود نیست . بیشتر توضیح بدید . مرسی

محمداشرف حنیفی گفته:

عالی است ، ازمعلو مات جامع شما در مورد پیشینه زبان شیرین دری فارسی.

علی گفته:

خواهش میکنم کلمه مادر و پدر به زبان میخی و دوست داشتن رو برام میل کنین لطفا

ميلاد گفته:

کاش با خط پهلوى ساسانى هم آشنامون کنید! سپاس از زحماتتون بزرگواران..

بابک گفته:

درود بر شما ایم من بابک را به خط میخی پارسی باستان اطفا برایم بفرستید

ناشناس گفته:

اون بی فرهنگی که دم از اصالت میزنه وبه عرب توهین میکنه از نادانیش همین بس که احترام قومیتهای دیگر را نداشته باشه.میدونی کتیبه کورش که مدعی اون هستی در بین النهرین عراق کشف شده میدونی قدیمی ترین تمدن بشر در عراق و مصر کشف شده؟ حرمت خودت را داشته باش انسان

وصال گفته:

چرا جایی برای تبدیل اسم به خط میخی وجود نداره اینجا؟ من نتونستم پیدا کنم چنین گزینه ای رو

رامیلا گفته:

نمیشه خوند من نتوانستم بخونم

عزيز مرادي گفته:

بإسلام وسپاس از مطالب سایتتون ازحضورتان خواهش می کنم خط میخی ومعادل الفبای فارسی را به إیمیلم وچگونگی أخذ حق الزحمه را بفرستید ، ممنون میشوم .

ناشناس گفته:

خیلی خیلی خوبه

علی گفته:

با سلام وخسته نباشید واسه مطالب مفیدتون

علی گفته:

با سلام وخسته نباشید واسه مطالب مفیدتون
یه سطر از یه دست نوشته با زبان میخی رو بفرستم میتونین بخونینش…. وچجوری بفرستم میشه بگین توی تلگرام چجوری پیداتون کنم
فردا بازم به این صفحه نگاه میکنم. با سپاس

مریم گفته:

سلام میشه این متن رو واسم تبدیل کنیدو به ایمیلم ارسال کنید ممنون میشم
رضا دوست دارم

Fataneh گفته:

لطفا اسممو به زبان میخی بگید،فتانه

ARSHAVIR گفته:

سلام اگه براتون مقدور هست لطف کنید نام(زهره)رو برام تر جمه کنید و به ایمیلم ارسال کنید .بسیار بسیار سپاس گذارم.

سروش گفته:

سروش به خط میخی

یه بنده خدا گفته:

ممـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

مجتبي مرسي گفته:

با درود وخسته نباشی لطفا اگه میشه معادل نام مریم رو به میخی إیمیل کنید ، سپاس فراوان

محمد مقدم گفته:

واقعا دست شما درد نکنه خیلی خیلی زحمت کشیدین تا خط اصلی ایرانیان را بعد از ۱۴۰۰ سال از خواب بیدار کردید ما ۱۴۰۰ ساله از عربها فقط ضرر میبینیم به یاری پروردگار پاینده باشین درود بر شما

آتوسا گفته:

اسم به خط میخی و یونانی و اوستایی (آتوسا)

آتوسا گفته:

اسم به خط میخی و یونانی و اوستایی (آتوسا) ممنون

سحر/ خدا گفته:

ممنونم 🙏🏻

کوروش گفته:

میشه لطفا کوروش روبه خط میخی واسم ایمیل کنید

علی گفته:

با سلام لطفا نام علی را به خط میخی بفرستید . با سپاس

سحر گفته:

سلام میشه اسم نیمارو به زبان میخی پارسی برام بفرستین

پانیذ گفته:

سلام میشه اسامی پانیذ نعمت پور و پارسا بیگ پور و شیدا گرجی را به میخی هخامنشی تبدیل کنید؟

رويا گفته:

اسم فرهاد رو برام میفرستید لطفا به خط میخی باستان پارسی